Azadliq.az
Azərbaycan XəbərləriAzadliq » Xeberler» Xeber

“Azersu” Avropa Oyunlarına göre güclendirilmiş iş rejiminde işleyir

“Azersu” Avropa Oyunlarına göre güclendirilmiş iş rejiminde işleyir

02/06/2015

15:44


02.06.2015 / 15:40 xeber –

 

“Azər­su” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  “Ba­kı-2015” Bi­rin­ci Av­ro­pa Oyun­la­rının yüksək səviyyədə təşkili ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyir.

 

Qurumdan Lent.az-a verilən məlumata görə, cəmiyyətin ida­rə apa­ra­tın­da, həmçinin, ra­yon su­ka­nal ida­rə­lə­rin­də qərar­gah­lar ya­ra­dı­lıb və məsul şəxslərdən ibarət növbətçilik təşkil olunub. Yaranacaq problemlərin və baş ve­rə bi­lə­cək qə­za­la­rın ope­ra­tiv həlli məqsəd­ilə 3 ix­ti­sas­laş­mış qə­za bri­qa­dası yaradılıb, onlar xü­su­si tex­ni­ka, ma­şın və me­xa­nizm, la­zı­mi mal-ma­te­rial və ava­dan­lıq­lar­la tə­min olun­ub. İxtisaslaşmış briqadaların qə­za yer­lə­ri­nə da­ha tez çat­ma­sı üçün şə­hə­rin müx­tə­lif is­ti­qa­mət­lə­rin­də  – Nizami, Nərimanov və Səbail rayonlarının ərazisində dis­lo­ka­si­ya mən­tə­qə­lə­ri ya­ra­dılıb. Bunlarla yanaşı, hər bir rayon Sukanal idarəsinin su və kanalizasiya üzrə qəza briqadaları da 24 saat fəaliyyət göstərir. Birinci Avropa oyunlarına hazırlıqla əlaqədar qəza briqadalarının əməkdaşlarına nəzəri və praktiki təlimlər keçirilib.

Oyunlara hazırlıq çərçivəsində Ba­kı şə­hə­ri­ni iç­mə­li su ilə tə­min edən mən­bə­lər, ma­gist­ral xət­lər, mərkə­zi və mə­həl­lə­da­xi­li an­bar­lar, su və kanaliza­si­ya na­sos stan­siyala­rı­nın və­ziy­yə­ti təh­lil edil­miş, aş­kar olun­muş çatışmazlıqlar dər­hal ara­dan qal­dı­rıl­mış və bu istiqamətdə iş­lər da­vam etdi­ri­lir. Ey­ni za­man­da Ba­kı və Min­gə­çe­vir şə­hər­lə­rin­də­ mehman­xa­na­la­rın, ya­rış­la­rın ke­çi­ri­lə­cə­yi id­man ob­yekt­lə­ri­nin, olim­pi­ya kən­di­nin, ictimai-iaşə və tu­rizm ob­yekt­lə­ri­ni­n su təchiza­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri­nə aidiy­ya­tı qu­rum­lar­la bir­lik­də ba­xış ke­çi­ril­ib, bu ob­yekt­lə­rin da­ya­nıq­lı içməli su  təc­hi­za­tı­nın apa­rıl­ma­sı üçün mü­va­fiq töv­siy­ə­lər veril­ib.

“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi Laboratoriyasının əməkdaşları idman, ictimai iaşə  obyektləri, mehmanxanalar və müəyyən olunmuş digər yerlərdən mütəmadi nümunələr götürərək analizlər aparır, bununla da içməli suyun keyfiyyəti daim nəzarətdə saxlanılır. 

Qeyd edək ki, böyük idman tədbiri ərəfəsində Bakı şəhərini, o cümlədən idman arenalarını, otelləri, Olimpiya kəndini dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün xeyli iş görülüb. Belə ki, Bakı şəhərində Olim­pi­ya Sta­dionu­nun  ti­kin­ti­si, yol inf­rast­ruk­tu­ru­nun ye­ni­dən qurulma­sı, Bö­yük­şor gö­lü­nün tə­miz­lən­mə­si la­yi­hə­lə­ri­nin ic­ra­sı ilə əla­qə­dar əra­zi­dən ke­çən ma­gist­ral su xət­lə­ri­ və ka­na­li­za­si­ya kol­lek­tor­la­rı­ yenidən qurulub, yeni xətlər və şə­bə­kə­lər tikilib. İd­man­çı­la­rın, məşq­çi kor­pu­su­nun, ha­kim­lə­rin və di­gər tex­ni­ki perso­na­lın yer­lə­şə­cə­yi Olim­pi­ya kən­di­ ərazisində ye­ni su və ka­na­li­za­si­ya sistemləri ya­ra­dıl­ıb­, Sə­bail ra­yo­nu ərazisin­də ye­ni ti­kil­miş Su İd­man Oyun­la­rı Sa­ra­yı­nın  yaxınlığındakı      “Şi­mal” na­sos stan­si­ya­sı ləğv edil­ib və su­yun pay­lan­ma­sı üçün baş­qa ərazidə ye­ni stan­si­ya in­şa olun­ub. Ey­ni za­man­da Sal­yan şos­se­sin­də  ye­ni mərkəzləş­di­ril­miş na­sos stan­si­ya­sı ti­ki­lib is­tis­ma­ra ve­rilib.

Bö­yük­şor gö­lü­nə axı­dı­lan tul­lan­tı su­la­rı­nın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı və optimal ida­rə edil­mə­si məq­sə­di­lə 2000 mm diametr­li bo­ru­lar­la 1,5 km uzun­lu­ğun­da ye­ni ka­na­li­za­si­ya kol­lek­to­ru in­şa edilib, bu­nun­la da tul­lan­tı sula­rı­nın gö­lə axı­dıl­ma­sı­nın qar­şı­sı tam alın­ıb. Ey­ni za­man­da Dər­nə­gül-Bakıxanov-Qara­çu­xur ka­na­li­za­si­ya kol­lek­to­ru­nun bu əra­zi­dən ke­çən hissəsi­nin in­şa­sı ba­şa çat­dı­rılıb.

Bakı bux­tasına axı­dı­lan çir­kab su­la­rın qar­şı­sı­nın tam alın­ma­sı üçün 13,2 km uzunlu­ğun­da Ba­yıl-Bi­bi­hey­bət-Lök­ba­tan ka­na­li­za­si­ya kollektorunun inşa­sı yekunlaşıb. 8 km-i mik­ro­tu­nel, 1,1 km-lik his­sə­si isə tu­nel tip­li kollek­tordan iba­rət­ olan bu xəttin ti­kin­ti­si ilə ya­na­şı, Su İd­man Oyun­la­rı Sa­ra­yı­nın yerləş­di­yi əra­zi­dən açıq ka­nal­lar­la Xə­zər də­ni­zi­nə axıdı­lan suların qar­şı­sı­nın alın­ma­sı məq­sə­di­lə ka­na­li­za­si­ya sis­te­minin qu­rulması başa çatdırılıb. Ümu­mi­lik­də, Bi­rin­ci Av­ro­pa Oyun­la­rı­na ha­zır­lıq işlə­ri çərçi­və­sin­də Ba­kı şəhərində 119 km uzun­lu­ğun­da müx­tə­lif diametr­li ma­gist­ral və şə­bə­kə su xət­ti,  29 km ka­na­li­za­si­ya kol­lek­to­ru və şə­bə­kə­si inşa edil­ib.

Bi­rin­ci Av­ro­pa Oyun­la­rı­nın  ha­zır­lıq pla­nı­na uy­ğun ola­raq Min­gə­çe­vir şə­hə­rin­də 3 ədəd ka­na­li­za­si­ya na­sos stan­si­ya­sı tikil­ib ki, bu da Kür çayına axıdılan tullantı sularının qarşısını almağa imkan verib. Eyni zamanda şəhə­rin əsas kü­çə və pros­pekt­lə­rin­də tikin­ti iş­lə­ri qı­sa müd­dət­də yekunlaşıb, 41 km ye­ni su xət­ti, 30 km ka­na­li­za­si­ya xət­ti quraşdırılıb.

Xa­tır­la­daq ki, Bi­rin­ci Av­ro­pa Oyun­la­rı­na yük­sək sə­viy­yə­də ha­zır­lıq məq­sə­di­lə “Azər­su” ASC səd­ri­nin 12 no­yabr 2014-cü il ta­rix­li əm­ri ilə komis­si­ya və daimi fəaliy­yət gös­tə­rən qə­rar­gah ya­ra­dıl­ıb, Təd­bir­lər Pla­nı təs­diq edilib.

 

Mənbə : Lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.


MARAQLI
Pulsuz Oyunlar
Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2018. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti info website