Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Azerbaycanda Alban kilsesinin leğvinden 180 il ötür – MƏQALƏ

01/03/2016

13:10


01.03.2016 / 13:08 xeber –

 

2016-cı il mart ayının 11-də Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvinin 180 illiyi tamam olur. Həmin vaxtdan uzun dövr keçməsinə baxmayaraq, bu məsələ Azərbaycan tarixşünaslığında xüsusi tədqiq edilməyib. Ona görə də məsələnin bir sıra vacib problemləri indiyədək tam aydınlaşdırılmayıb. Bundan istifadə edən erməni və ermənipərəst tarixşünaslıq bu mövzunu erməni-qriqorian kilsəsinin konsepsiyasına uyğunlaşdırıb və tarixi reallığı təhrif edib. Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Kərim Şükürov ilk dəfə olaraq mövcud tədqiqatlar və arxiv materialları əsasında Alban kilsəsi tarixinin son dövrünə nəzər salıb. APA Kərim Şükürovun Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi ilə bağlı elmi məqaləsini təqdim edir.

 

Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi – 1836: Bu necə olmuşdu?

 

Eçmiədzində meydana gələn erməni kilsə tarixi ədəbiyyatından fərqli olaraq, keçmiş İstanbul patriarxı Malaxiya Ormanian fransız dilindən rus dilinə tərcümə edilmiş kitabında (1913) Alban kilsəsi haqqında yazır ki, Xəzər Albaniyası taxtı XIX əsrin əvvəllərində ləğv olunmuşdur [1], yəni o, Alban kilsəsinin ləğvini etiraf edir.

 

Albaniyada xristianlığın meydana gəlməsi, Alban kilsəsinin təşəkkülü, tarixinin bir sıra problemləri tədqiqat obyekti olmuşdur [2]. Burada əsas diqqət Alban kilsəsinin son mərhələsi, yaxud onun ləğvi və ya məhv edilməsi tarixinin bəzi məsələlərinə yönəlmişdir.

 

Alban xalqı Qafqazın yerli əhalisi olub, azərbaycanlıların etnogenezisində özünəməxsus yerə malik olmuşdur. Alban dilində zəngin ədəbiyyat yaradılmış, alban tarixi-coğrafi ədəbiyyatı meydana gəlmiş, albanların tarixi antik dövrün ən məşhur tarixçi və coğrafiyaşünasların diqqət mərkəzində olmuşdur [3]. Min illik Albaniya dövləti (e.ə. IV – e. VII əsrləri) Azərbaycanın dövlətçilik tarixində dərin iz buraxmış, onun yaratdığı irs sonrakı Azərbaycan dövlətlərinin həyatında da mühüm rolunu davam etdirmişdir.

 

Dünyada ilk xristian kilsələrindən olan Alban kilsəsi (313-cü ildən dövlət dini olmuşdur) meydana gəldikdən sonra albanların və Albaniyanın həyatının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Alban kilsəsi Albaniyada dövlətin mövcudluğu şəraitində siyasi dəstək görmüş, cəmiyyət həyatında geniş nüfuz qazanmışdır. K.V.Trever yazır ki, Albaniyada xristianlığı daha çox qətiyyətlə yayan çar III Vaçaqan (487-510) olmuşdur. Onun tərəfindən feodal iyerarxiyasına uyğun təsis edilən kilsə iyerarxiyası zaman keçdikcə, bəzən dünyəvi hakimiyyətin ziyanına, geniş hüquqlardan istifadə etmişdi [4]. Kilsə hakimiyyəti kilsə-inzibati vahidləri – yeparxiyalar/yepiskopluqlar üzrə bölünürdü. V-VIII əsrlərdə Albaniyada 12 yepiskopluq (Qəbələ, Amaras, Şəki, Girdiman, Bərdə və b.) var idi [5].

 

Alban kilsəsi yarandığı vaxtdan etibarən dünya xristian aləmi ilə əlaqədə olub, onun əsas hadisələrində iştirak etmişdir. Bu əlaqələr içərisində erməni kilsəsi ilə münasibətlər daha çox diqqəti cəlb edir. Bu barədə ən etibarlı mənbə təbii ki, M.Kalankatuklunun “Alban tarixi” kitabıdır. Bu o dərəcədə əhəmiyyətli mənbədir ki, erməni-qriqorian kilsəsinin (ermənilər öz kilsələrini Erməni apostol kilsəsi adlandırır. Rusiyada bu kilsə erməni-qriqorian kilsəsi adlandırılırdı. Bununla da onun apostol deyil, “sektant” xarakteri vurğulanırdı) [6] 116-cı katolikosu olmuş Simeon Yerevantsi (1763-1780) “Cambr” adlı kitabında ondan yan keçə bilməmişdir. O yazır ki, “Aqvanların tarixi”nin [Movses Kaqankatvatsi] bəzi yerlərində, məsələn, I cildin 10-cu fəslində, III cildin 8-ci fəslində biz görürük k, bu müəllif aqvanların ermənilərdən qədim olduğunu etiraf edir; deyir ki, erməni katolikosu əl qoyulmasını Aqvan katolikosundan qəbul etməlidir; Qriqoriusa qədər onlarda yeddi katolikos olmuşdur və s. Bu fikir qarşısında sarsılan erməni katolikosu ona məntiqi cavab verməkdə aciz qalaraq, əsəbi şəkildə yazır: “Bütün bunlar yalandır, [bu] aqvan rahiblərinin sonrakı əlavəsidir” [7]. Bunun ardınca “güman ki,” – deyə sözünə haqq qazandırmağa çalışır. Bu arqument o dərəcədə əsassız görünür ki, Kalankatuklunun fikrinin doğruluğu bir daha təsdiq olunur. Kalankatuklu “Albaniya tarixi”nin üçüncü kitabının 8-ci fəslində yazmışdır: “Erməni katolikosluğuna seçilmə qaydası isə Albaniya katolikosluq kürsüsünün sərfəsi olmalıdır, çünki Albaniya kürsüsü siz ermənilərin kürsüsündən daha uca və yaşlıdır” [8]. Kitabın bu yeri tərcüməçilərin ona şərh vermək yükündən xilas olması məqsədilə nə Patkanyanın, nə də Smbatyanın tərcüməsinə daxil edilməmişdir [9].

 

Albaniya ərazisinin Ərəb Xilafətinin tərkibinə daxil edilməsi (VII-IX əsrlər), İslamın yayılması və Albaniya dövlətinin ləğvi (705) erməni və gürcü kilsələrindən fərqli olaraq, Alban kilsəsi üçün mürəkkəb vəziyyət yaratdı. Bu şəraitdə Alban kilsəsinin konfessional fəaliyyət dairəsi ərazi baxımından məhdudlaşmışdı. Bu vəziyyətdən istifadə edən erməni-qriqorian kilsəsi onu müdafiə edən Xilafətin siyasi hakimiyyətindən istifadə edərək Alban kilsəsinə qarşı təzyiqlərə başlamışdı [10]. Bütün bunlara baxmayaraq, alban etnosu və onun kilsəsi yeni tarixi şəraitə uyğunlaşaraq, bu çətinlikləri aradan qaldırmağa çalışmışdı. Ermənilərdən fərqli olaraq, Alban etnosu (ayrı-ayrı emiqrasiyalara, onun hissələrinin məcburi köçürülmələrinə baxmayaraq) heç bir zaman öz ərazisini itirməmiş,  VIII əsrədək bütün ölkə ərazisində, IX-XIX əsrlərdə isə tarixi Albaniyanın Arsax, Sünik, Uti və Şəki-Kambisena vilayətlərində yaşayaraq, siyasi qurumlarını yaratmağa, bərpa etməyə nail olmuşdu [11].

 

Sünik (X-XII əsrin 70-ci illəri) knyazlığının yaranması Ərəb Xilafətinin dağılmasından sonra Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrin, yəni dövlətlərin və ya siyasi qurumların meydana gəlməsi ilə müşahidə olunan prosesin tərkib hissəsi idi. Dini baxımdan isə fərqlər ortaya çıxmışdı. Bu dövrdən etibarən müsəlman Azərbaycan dövlətlərinin (Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər və b.) hakimiyyəti başlayır, bununla eyni zamanda xristian knyazlıqlar və məlikliklər də fəaliyyət göstərir. M.Kalankatuklu Sünik kilsəsinin tarixindən bəhs edərək yazırdı: “…Sünik xalqı …ölkələrinin yepiskopu olan Pyotrun vəsiyyəti ilə müqəddəs Qriqorun taxtının bərpa olunmasına qədər idarə etdiyi Sünik kilsəsinin yepiskoplarının xeyir-duası ilə Albaniyanın katolikosları tərəfindən təyin olunmalı idilər. Buna görə yepiskop Vrtanes Sünik yepiskopluğuna Albaniyanın müqəddəs patriarxı Zəkəriyyə tərəfindən təyin olunmuşdu və bundan sonra Sünik ildən-ilə müqəddəs mərhəmi albanlardan alırdı” [12].

 

Arsax-Xaçın knyazlığının meydana gəlməsi (XII əsrin sonları – XIII əsrin əvvəlləri) Alban kilsəsinin tarixində mühüm rol oynadı. Alban Mehranilər nəslindən olan Həsən Cəlalın zamanında (1215-1261) knyazlığın mövqeyi xeyli möhkəmləndi. Həsən Cəlalın dövründə tikilən Qanzasar monastırı (1216-1238-ci illər) Alban kilsəsinin mərkəzi (1240) oldu. Bu zamandan etibarən Alban kilsəsi ətrafındakı əsas dini-siyasi məsələlər Qanzasar (alban) patriarxlığı ətrafında cərəyan etmişdir.

 

Simeon Yerevantsi “Cambr” adlı kitabında Aqvan (Alban) katolikosluğunun tarixinə, o cümlədən Qanzasar taxtına da xüsusi yer ayırmış, hadisələrin şərhini 1760-cı illərin ortalarında dayandırmışdır [13]. Bu missiyanın müəyyən hissəsini həmin kitabın redaktoru və ön sözünün müəllifi P.A.Arutyunyan davam etdirmişdir. O, ön sözdə ənənəvi olaraq Alban kilsəsini erməni kilsəsinin tərkib hissəsi kimi təqdim edir, Alban patriarxının erməni katolikosu tərəfindən təsdiq olunduğunu, bu qaydanın Səlcuqlar, sonra isə monqol işğalları zamanı pozulduğunu, bu dövrdə bir çox erməni feodallarının öz təbəələri ilə birgə Qarabağın keçilməz dağlarında sığınacaq axtardığını, Qarabağda möhkəmlənən erməni feodallarının Alban kilsəsində rəhbərliyi öz əllərinə almağa qərar verdiyini və bu məqsədlə 1240-cı ildə Xaçında Aqvan patriarxlığının mərkəzi olan Qanzasar monastırını tikdirdiyini iddia edir. Bunun ardınca Qanzasar taxtının tarixi belə xülasə edilir: Qanzasar taxtı XIII əsrin 40-cı illərindən XVIII əsrin sonlarınadək Xaçın feodalları Həsən Cəlalların əlində olmuş və XVII əsrin 30-cu illərinədək, Eçmiədzinin Sünik sövməsindən olan patriarxların əlinə keçməsinədək Eçmiədzindən asılı olmayan, müstəqil siyasət aparmışdı. O zaman Qanzasar patriarxları Eçmiədzinin ilkinliyini tanımış və ona tabe olmağa hazır olduqlarını bildirmişdilər. Buna XVII əsrin sonlarında əhali arasında Qarabağda, Qanzasarın yaxınlığında “Üç yeniyetmə” monastırını taxt mərkəzi elan etmiş yeni, yalançı patriarxın meydana gəlməsi ilə güclənən və daha kəskin xarakter alan həyəcanlar da köməklik etdi. Qanzasar və “Üç yeniyetmə”  monastırı arasındakı mübarizə kilsə vergiləri, nəzirlər və s. üzündən baş vermişdir [14].

 

S.Yerevantsi və P.Arutyunyan ilə eyni zamanda Ormanian, Raffi [15] və b. erməni müəlliflərinin məlumatlarını da ümumiləşdirsək, aydın olar ki, erməni kilsə ədəbiyyatı, tarix və publisistikası Alban kilsəsinin tarixini təhrif edir, onun ləğvi üzərində xüsusi dayanmır, halbuki bu məsələ üzrə arxiv sənədləri məhz erməni-qriqorian kilsəsinin əlinə keçmişdir. Dağlıq Qarabağ ermənilərinə dair 918 səhifəlik ən son “iddialı” tədqiqatlardan birində də bu vacib məsələ xüsusi ayrılmamışdır [16]. Bunun da təsadüfi olmadığını müəyyən etmək o qədər də çətin deyildir.

 

Qanzasar taxtı meydana gəldiyi vaxtdan etibarən mürəkkəb tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərmiş, gərgin və mürəkkəb bir yol keçmişdir. Qanzasar katolikosluğu Alban kilsəsinin tarixi-dini ənənələri əsasında meydana gəlmişdi. Bu katolikosluğun yarandığı dövrdə erməni-qriqorian kilsəsinin mərkəzi hər ikisi Kilikiyada olan Rumqalada (1147-1282), sonra isə Sisdə (1282-1441) yerləşirdi. Bu dövrdə erməni kilsəsi konfessiya daxilindəki dini ixtilafla məşğul idi. Digər tərəfdən, Arsax-Xaçın knyazlığından uzaqda olduğuna görə onun işlərinə müdaxilə edə bilmirdi. 1441-ci ildə erməni kilsəsinin mərkəzinin Eçmiədzinə (Vaqarşapat) köçməsi ilə vəziyyət dəyişdi. Erməni kilsəsi yeni şəraitdə Azərbaycan Qaraqoyunlu (1410-1468), Ağqoyunlu (1468-1501) və Səfəvi (1501-1736) dövlətlərinin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək iqtisadi və dini mövqelərini gücləndirməyə başlayır. S.Yerevantsiyə görə, nə zaman ki, erməni çarlığı kəsildi, katolikos taxtı Sisə köçürüldü və müqəddəs taxt tamamilə tərk edildi, onun bütün hakimiyyəti və kilsə nizamı itdi, o, malik olduğu hər şeydən məhrum oldu. Belə müsibətli vəziyyət 324 il davam etdi. Yalnız 890-cı ildə (1441) allahın mərhəməti ilə İran hökmdarı Cahan şahın (Azərbaycan Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan şah (1437-1467) – K.Ş.) hakimiyyəti zamanı müqəddəs taxt bərpa edildi. Bu zamandan müqəddəs taxt yenidən özünün əvvəlki hakimiyyətini əldə edə və köhnə nizamı bərpa edə bildi. O, tədricən şah fərmanları və onların [müsəlmanların] məhkəmələrinin alqı-satqı aktları ilə öz hüququnu bərpa etdi, yabançı şahların hökmü ilə öz mülkiyyətinə sahibləndi və yeni mülklər aldı [17].

 

XV əsrdə Qanzasar taxtının tarixində dəyişiklik baş verir, burada da hakimiyyət Həsən Cəlal nəslinin nümayəndələrinə keçir. Bu zaman Eçmiədzin və həm siyasi, həm də dini hakimiyyətini möhkəmləndirmək istəyən Həsən Cəlal nəsli arasında münasibətlərin yarandığı aydındır. Qanzasar 1634-cü ilədək Eçmiədzindən müstəqilliyini saxlayır və bu ildə alban katolikosları əlqoyma məsələsində rolunu saxlamaqla, Eçmiədzinin ilkinliyini tanıyır. [18] Bu fakt müəyyən izah tələb edir. Belə ki, həmin dövrdə Eçmiədzində üstünlük uğrunda mübarizədə Sünik sövməsindən olanlar qələbəyə nail ola bilmişdilər. Qeyd edildiyi kimi, Sünik tarixi Albaniyanın tərkib hissəsi kimi onun həm siyasi, həm də dini həyatında mühüm rol oynamışdır. Qanzasar taxtının məhz Sünik sövməsinin üstünlüyə nail olmasından sonra Eçmiədzinin ilkinliyini tanımasını bununla izah etmək olar. Bu zəmində Eçmiədzin ilə Qanzasar arasında yaxınlaşma dərinləşmişdir.

 

1639-cu ildə Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin sülh müqaviləsi ilə başa çatması, hərbi əməliyyatların aradan qalxması və Səfəvi hökmdarlarının (I Səfi (1629-1642), II Abbas (1642-1666), Sultan Hüseyn (1666-1694) və s.) ermənilərə dair siyasəti Eçmiədzinin hakimiyyətinin möhkəmlənməsini təmin edir. Eçmiədzinin Qanzasara təsiri artır. Ayrı-ayrı alban məliklərinin siyasi nüfuz uğrunda mübarizəsi və dindarların bu vəziyyətə münasibəti Qanzasar taxtının rolu məsələsini ortaya çıxarır. Ceraberd məlikliyi ilə Xaçın məlikliyi arasında ziddiyyət güclənir. Siyasi hakimiyyətin də yaxından dəstəyi ilə XVII əsrin sonlarında Qanzasara qarşı mübarizə başlayır və 1691-ci ildə Ceraberd məlikliyinin ərazisində olan “Üç yeniyetmə” kilsəsi ətrafında yeni patriarxlıq meydana gəlir. Yuxarıda P.Arutyundan verilən iqtibasdan aydın olur ki, o, bu hadisəni Qanzasarla “Üç yeniyetmə” arasında kilsə vergisi və nəzir üstündə mübarizə kimi qiymətləndirir. “Üç yeniyetmə”nin meydana gəldiyi tarixi şərait və hadisələrin sonrakı gedişi belə yanaşmanın yanlış olduğunu söyləməyə əsas verir. Burada əsas məsələ Alban kilsəsinin mövqeyinə münasibət olmuşdur. Bir az irəli gedərək qeyd etmək olar ki, A.Arutyunyanın “Erməni tarixi arxivi”nə istinadən yazdığına görə, patriarx İsrael Kartli-Kaxet çarı II İrakliyə (1762-1798) məktubunda Qarabağ və Gəncə ermənilərini aqvan kimi təqdim etmiş, bununla da aqvanlar və ermənilər arasındakı etnik fərqləri qeyd etmişdir [19].

 

Qanzasar və “Üç yeniyetmə”nin ayrılmasından sonra paralel olaraq onlara müəyyən illərdə Yeremi (1676-1700) və Simeon (1675-1701), Yesai (1702-1728) və V Nerses (1706-1736), Ovanes (1763-1786) və İsrael (1728-1763), VI Nerses (1763) və V Simon (1794-1810), II Sərkis (1810-1815, 1815-1828-ci illərdə mitropolit) və Baqdasar (1830-1836) rəhbərlik etmişdir. Baqdasar 1836-cı il erməni-qriqorian kilsəsi haqqında Əsasnamə ilə ləğv edildikdən sonra, erməni katolikosu Ovanes (VIII) Karbetsi (122-ci katolikos, 1831-1842) tərəfindən Eçmiədzinə dəvət edilmiş və yeparxiya rəisi təyin edilmişdir [20].

 

XVIII ərin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı ziddiyyətlərinin kəskinləşməsi, müharibə nəticəsində bir-birini zəiflətməsi məlikliklərin də fəallaşmasına səbəb olmuşdur. I Pyotra ünvanlanan məktublarda məlikliklər alban kökündən bəhs edir. Bu sənədlərdən birində alban katolikosları Yesai və Nersesdən bəhs edildiyi halda, kitabın tərtibçisi G.A.Ezov (1835-1905) 249 saylı sənədin adında onları erməni katolikosları adlandırmışdır. Halbuki məktubda deyilir ki, "Biz, Sizin kiçik xidmətçilər, Aqvan torpağının patriarxları İsay (Yesai) və Nerses və Əlahəzrətin qulluqçuları yüzbaşılar bununla möhürlərini basdılar" [21]. Prosesləri diqqətlə təhlil etdikdə, aydın olur ki, onlar daha çox xristian ermənilərlə birlikdə müttəfiq kimi hərəkət edərək Rusiya vasitəsilə Səfəvi hakimiyyətindən və Osmanlı təhlükəsindən qurtulmağa çalışır. Bu ideya alban kilsələrinin də ideoloji yaxınlaşmasına imkan verir.

 

Bu dramatik dövrdə Qanzasar katolikosu olan (1702-1728) Yesai Həsən Cəlalyan “Alban ölkəsinin qısa tarixi” adlı kitab yazmışdır. Kitabı qədim erməni dilindən tərcümə edən T.İ.Qriqoryan “dini xarakterli və təsvir edilən hadisələrə birbaşa əlaqəsi olmayan hissələr” adı altında bəzi parçaları mətnə daxil etməsə də [22], siyasi hadisələr haqqında müəyyən təsəvvür yaratmağa imkan verir. O, I Pyotrun yürüşü ərəfəsində Kartli çarı VI Vaxtanqla (1711-1714, 1716-1724) birgə fəaliyyətindən bəhs edərək yazır ki, “…o [Vaxtanq] məni çağırdı və əmr etdi ki, mən ondan əvvəl Qarabağ ölkəsinə yola düşüm, orada toplanmış məliklərin və yüzbaşı adlanan dörd cavan rəisin…başçılığı altında olan erməni qoşunlarını gətirim. Vaxtanqın birinci gəlişindən və İran hakimiyyətinin zəifləməsindən sonra onlar Qarabağ məlikləri ilə Ağvan ölkəsinin mərd gənclərini öz ətraflarında birləşdirərək böyük, 12000 adamdan artıq qoşun təşkil etmiş və Arsaxın əlçatmaz yerlərində möhkəmlənmişdilər. Onlar ölkəmizdə çox şücaət göstərmiş[dilər]… Biz onların yanına gəldik, onları hərbi qaydaya uyğun vəziyyətə gətirdik, çünki onlara hərbi iş öyrətməmişdilər və 10000-ə yaxın seçmə və silahlanmış kişini, onlarla birlikdə isə keşişlər dəstəsini və müdavimlərimizi toplayıb alban dövlətini bərqərar olmuş hesab edərək (seçmə mənimdir – K.Ş.) böyük dəbdəbə və təntənə ilə tərpəndik…” [23] Buradan aydın olduğu kimi, ermənilər müstəqil qüvvə kimi deyil, məliklərin komandanlığı altında çıxış edir və alban dövlətinin bərpasından bəhs edilir.

 

XVIII əsrin əvvəllərində erməni-qriqorian kilsəsi ilə Rusiya arasında münasibətlər dinlərarası deyil, siyasi münasibətlər xarakteri daşıyırdı [24]. I Pyotrun 1722-ci il yürüşündən sonra onun və sonrakı Rusiya imperatorlarının ermənilərə və erməni kilsəsinə aid siyasəti hüquqi-siyasi xarakter alır. Burada bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, Rusiya çarlarının ermənilərə və erməni kilsəsinə dair hüquqi sənədləri o qədər çoxsaylı olmuşdur ki, XIX əsrin 30-40-cı illərində onlardan ibarət xüsusi toplular nəşr edilmişdir [25]. 1724-cü ildə I Pyotrun katolikos İsaya fərmanı verilir. Rusiya imperiyasının bu məsələyə nə dərəcədə fikir verməsini bu tipli fərmanların intensivliyi də təsdiq edir. Bu fərmandan sonra I Yekaterinanın (1725-1727) 1726-cı ildə katolikos Nestora, II Yekaterinanın (1764-1796) 1768-ci ildə Simeona, I Pavelin (1796-1801) 1798-ci ildə Lukaya , 1800-cü ildə İosifə, I Aleksandrın (1801-1825) 1802-ci ildə Danilə, 1809-cu ildə Yefremə, 1813-cü ildə Gürcüstanda yaşayan erməni xalqına və s. fərmanları məlumdur.

 

Səfəvilər dövlətinə son qoyaraq hakimiyyətə gələn Nadir şahın dövründə (1736-1747) məlikliklər müstəqilləşdirilir. Nəticədə onlar yenidən Arsax-Xaçın knyazlığı dövründə ərazi və siyasi hakimiyyət baxımından güclənməyə nail olur. Belə bir vəziyyət məlikliklərin və onların əhalisinin etnik və konfessional şüurunun güclənməsinə təkan verir. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Nadir şahın qətlindən sonra Qarabağ xanlığı meydana gəldikdə, məlikliklərlə əvvəlcə Pənah xan (1747-1763), sonra isə İbrahim xan (1763-1806) arasında kəskin ziddiyyətlər yarandı. Qarabağ xanları ilə məlikliklər arasındakı mübarizə həm məlikliklərin, həm də patriarxların daxili bölünməsi ilə eyni zamanda siyasi oriyentasiyasına görə də bölünməsinə səbəb oldu. Qanzasar patriarxlığı İbrahim xanın, “Üç yeniyetmə” isə gəncəli Şahverdi xanın (1756-1761) tərəfinə keçdi [26]. Bu dövrdə Eçmiədzin ən ağır zamanlarından birini keçirirdi. Ona görə də onun nəinki alban kilsələrinə, hətta ona tabe olan Sis və Axtamar kilsələrinə də təsir göstərə bilmirdi. 1740-cı ildə Roma taxtına tabe olan erməni katolik kilsəsinin yaradılması da Eçmiədzinin nüfuzuna ciddi zərbə vurmuşdu.

 

XVIII əsrin 60-cı illərində Qanzasar taxtı o dərəcədə güclənmişdi ki, 1766-cı ildə Həştərxan yeparxiyası ona tabe olmağı qərara almışdı. Bundan təşviş keçirən katolikos Simeon nümayəndəsi Davidi II Yekaterinanın sarayına göndərmişdi [27]. I Pyotrdan sonra Cənubi Qafqazda təsirini artırmağa çalışan II Yekaterina gözdən düşən erməni kilsəsinin nüfuzunu gücləndirmək və gələcək işğallarında ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə etmək məqsədilə 1768-ci il iyunun 30-da erməni xalqına ali fərman verdi. Fərmana görə, Eçmiədzin kilsəsinin hakimiyyəti Rusiya ərazisində olan bütün erməni kilsələrinə yayılırdı. Fərmanda diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, çariça belə bir fərmanın I Pyotrun 1724 və I Yekaterina Alekseyevnanın 1726-cı il fərmanlarının davamı olduğunu qeyd edirdi [28].

 

1801-ci ildə Kartli-Kaxet çarlığının birləşdirilməsi ilə Rusiyanın Cənubi Qafqazda diplomatik və hərbi fəaliyyətini genişləndirməsi ermənilərin və Eçmiədzinin geostrateji əhəmiyyətini artırdı. 1802-ci ildə çar I Aleksandr tərəfindən verilən fərman əsasında Eçmiədzinin bu hüququ yenidən təsbit edildi. Bu fərmanda da onun 1724, 1726, 1768, 1798 və 1800-cü illərdəki fərmanlarla əlaqələri vurğulanırdı [29]. XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Eçmiədzinə təsirini gücləndirən daha bir hadisə baş verdi. Rusiya Osmanlı və Qacarlar dövləti ilə birlikdə Eçmiədzin katolikosunun seçilməsinə girişdi. Erməni kilsəsinin tarixçisi A.Anninski yazır ki, Rusiya Qukasın (117-ci katolikos (1780-1799) – K.Ş.) ölümü ilə öz namizədini irəli sürməklə ilk dəfə Eçmiədzin patriarxının seçilməsinə müdaxilə etdi və bu vaxtdan etibarən erməni kilsəsinin tarixində yeni dövr başladı [30].

 

Bu başlanğıc da çox mürəkkəb və ziddiyyətli oldu. İosif Arqutinski-Dolqorukov (Xovsep Arlutean, 118-ci katolikos, 1800-1801) yalnız I Pavel tərəfindən təsdiq edilmişdi. Ondan sonra Eçmiədzin taxtı üstündə V David (119-cu katolikos, 1801-1807) və Danil (120-ci katolikos, 1807-1808) üstündə ziddiyyət yaranmışdı. Əsas siyasi hadisələrin dövründə cərəyan etdiyi Yefremi (121-ci katolikos, 1809-1830) isə Osmanlı dövləti katolikos kimi tanımaqdan imtina etmiş, onun legitimliyini İran tərəfindən Abbas Mirzə tanımışdı [31].

 

Eçmiədzinlə bu qədər sıx əməkdaşlıq edən Rusiya imperiyasında alban, Albaniya və Alban kilsəsi barədə məlumatlar var idimi? Bölgəyə dair siyasətdə bu faktor nəzərə alınırdımı? Artıq qeyd etdiyimiz kimi, I Pyotra göndərilən məktublarda alban və Albaniyadan bəhs edilmişdi. Rusiyanın siyasətində də bu faktor nəzərə alınırdı. Potyomkinin layihəsində İrandakı qarışıqlıqdan istifadə edərək Bakı, Dərbənd, digər torpaqları tutmaq, Gilanı birləşdirmək, ələ keçirilmiş torpaqları Albaniya adlandırmaq göstərilirdi [32]. Belə olduğu halda Rusiya Alban kilsələrini də nəzərə almaya bilməzdi, lakin Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı P.D.Sisianov (1802-1806) tərəfindən Gəncə xanlığına qarşı 1803-cü ilin sonlarından təhdidin artması və 1804-cü il yanvarın əvvəllərində işğalı, 1805-ci ilin mayında isə Qarabağ xanlığı ilə Kürəkçay müqaviləsinin imzalanması məliklərin və Alban kilsəsinin müstəqil qüvvə kimi siyasi rolunu azaltdı. İrəvan xanlığına qarşı yürüşlər isə Eçmiədzinə diqqəti yenidən artırdı. Bu yürüşlərin uğursuz olması gələcəkdə İrəvan ermənilərindən daha geniş istifadə edilməsini zəruri etməyə başladı. Buna görə də Eçmiədzin ətrafında siyasət davam etdirildi. Tanınmış publisist V.Veliçko (1860-1904) yazırdı ki, XVIII əsrin sonlarında Eçmiədzin katolikosunun ümumxalq seçkisi prinsipinin əksinə olaraq, bu kafedraya yalnız Eçmiədzin ruhaniləri tərəfindən seçilmiş arxiyepiskop Qukas (Lukas) oturdu. Konstantinopol erməni patriarxı Zaxariya protest etdi. Qukas ona mehriban məktub yazdı, bu zaman isə Konstantinopol erməni icması türk hökumətindən Zaxariyanın vəzifəsindən götürülməsinixahiş etdi. Cənab Ezovun (burada Ezovun 1901-ci il nəşri nəzərdə tutulur – K.Ş.) göylərədək mədh etdiyi Qukasın tələskənliyi onunla izah edilir ki, Eçmiədzin taxtına Aqvan (Şuşa şəhəri yaxılığında Qanzasar monastırı) patriarxı İsraelin seçilməsindən yaxa qurtarmaq lazım gəlmişdi. Söhbət müstəqilləşən Aqvan patriarxlığına zərbə vurmaq və teokratik mütləqiyyətyaratmaqdan gedirdi. Bu işdə məlumatsızılıq və ya xidməti şəxslərin satqınlığı üzündən ona mənafelərinin əks olmasına rəğmən həm türk, həm də rus hökuməti riqqət doğuran bir yekdilliklə kömək edirdi. Bizim Konstantinopoldakı elçimiz Tomar 1801-ci ildə hökumətə canıyananlıqla məlumat verirdi ki, Qukas “Rusiyanın köməyi ilə öz millətini dirçəltməyə”çalışır. Aqvan patriarxlığı xarici katolikosun nəfinə əvvəlcə sıxışdırıldı, sonra isə Qarabağ və Gəncənin birləşdirilməsi ilə xəlvəti ləğv edildi,eskomasiya (məharətlə mənimsəmək və ya xəlvəti dəyişmək – K.Ş.) olundu. Məlum oldu ki, bizim siyasətçilərimiz hətta öz hüdudlarında Sis və Axtamar katolikosluqlarının “bütün ermənilərin katolikosu”ndan müstəqilliyinə kömək etməyi anlayan türklərdən də uzaqgörən deyil. O, başqa bir yerdə yazırdı ki, XIX əsrin əvvəllərinədək Eçmiədzin katolikosu ilə rəqabət aparan və bəzən də tamamilə ondan asılı olmayan ayrıca Ağvan, Qanzasar katolikosu mövcud idi [33]. Obyektiv mövqeyinə görə erməniləri həmişə qıcıqlandıran Veliçkonun fikirlərinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onları ümumiləşdirək:

 

1) hadisənin XVIII əsrin 80-ci illərindən başlanan xronologiyası məntiqi yekunu kimi XIX əsrin 30-cu illərinə, yəni erməni-qriqorian kilsəsi haqqında 11 mart 1836-cı ilədək xülasə edilir;

 

2) katolikosun ümumxalq seçkisi ilə deyil, ciddi qanun pozuntusu ilə Eçmiədzin ruhaniləri tərəfindən seçildiyi və bunun Konstantinopol patriarxı tərəfindən protest edildiyi diqqətə çatdırılır;

 

3) Qukasın tələskənliyi Eçmiədzin taxtına Aqvan patriarxı İsraelin oturmasının qarşısının alınması ilə izah edilir. Əsas məsələ xüsusiləşmiş Aqvan patriarxlığına zərbə vurmaq və teokratik mütləqiyyət qurmaq olmuşdur. Ən maraqlısı odur ki, mənafelərinin əks olmasına baxmayaraq, Rusiya və Türkiyə hökumətlərinin ona şəfqət birliyi ilə köməklik etməsi qeyd edilir;

 

4) Rusiyanın mövqeyi üzərində ayrıca dayanan Veliçko Konstantinopol səfirinin 1801-ci il məlumatı üzərində dayanır. Burada əsas ideya ondan ibarətdir ki, oradan Eçmiədzinin niyyəti daha aydın görünürdü. Qukas Rusiyanın köməyi ilə öz millətini bərpa etmək istəyirdi;

 

5) Aqvan patriarxlığına yenidən müraciət olunur və bildirilir ki, xarici katolikosun (Qukas əslən Ərzurumdan idi – K.Ş.) mənafeyinə uyğun olaraq, o, əvvəlcə sıxışdırıldı, Gəncə və Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra xəlvəti ləğv edildi və fikrini daha aydın göstərmək üçün “eskomasiya” ifadəsini tətbiq edir;

 

6) Nəhayət, fakt qiymətləndirilir və belə bir fikir irəli sürülür ki, rus siyasətçiləri öz hüdudlarında “bütün ermənilərin katolikosu”ndan Sis və Axtamar patriarxlığının müstəqilliyini fəhm edən türklərdən də az uzaqgörəndir.

 

Çar dairələri Cənubi Qafqazda işğalları genişləndirib, siyasi hakimiyyət məsələsi ilə yanaşı, dini məsələlərin də öz xeyrinə həll edilməsi istiqamətində ilk addımlar atmağa başladı. 1805-ci il iyunun 30-da Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı P.D.Sisianovun (1802-1806) adına verilən “Yelizavetpol dairəsi Müsəlman ruhanilərinin idarəsi üçün qaydalar haqqında” fərman müsəlman şiələrin idarəsi haqqında ilk qanunvericilik sənədi oldu [34].

 

1811-ci ildə gürcü kilsəsi faktiki olaraq ləğv edildi və ekzartlığa (hərfən xarici hakimiyyət, VI əsrin sonu – VII əsrlərdə Bizansda metropoliyadan kənarda olan inzibati-ərazi vahidi) çevrildi.

 

Erməni kilsəsi və xalqının mənafeyi isə bu proseslərdə ardıcıl şəkildə gözlənildi. Çar I Aleksandr 1809-cu il sentyabrın 30-da erməni patriarxı Yefremə, bütün məliklərə, yüzbaşı və idarəçilərə və bütün erməni xalqına ali fərman imzaladı. 1802-ci ildən keçən az bir zaman ərzində yenidən bu məsələyə qayıdılması Rusiyanın ona ciddi önəm verməsinin və siyasi xəttinin reallığa uyğunlaşdırılmasının göstəricisi idi [35]. 1813-cü ildə erməni xalqının adına verilən fərman ilə bu addım yenidən möhkəmləndirildi. [36] Beləliklə, Rusiyanın məliklərə, dolayısı ilə Alban kilsəsinə münasibəti hüquqi cəhətdən müəyyən edilmiş oldu, yəni onların inkar edilməsi üstünlük qazandı.

 

Görünür, Alban taxtları yeni yaranmış bu situasiyanı kifayət qədər qiymətləndirə bilmədilər və əvvəlki kimi hərəkət etməkdə davam etdilər. Bu hadisələr patriarx Yefremin Qarabağ erməni ruhanilərinə və xalqına müraciətində (müraciətin tarixi 1815-ci il 18 dekabr göstərilir, lakin qeyddə göstərilir ki, erməni dilindən köhnə tərcümə olub, 17-ci Yeger polkunun podpolkovniki Parfyonovun general Rtişşevə 1815-ci il 31 yanvar raportuna əlavə edilmişdir) bildirilir ki, "arxiyepiskop Sərkis göstəriş olmadan özbaşına yerli diyara getmiş, Ümumrusiya İmperatorunun Şahanə hökmünün və mənim yüksək patriarx hakimiyyətimin  əksinə olaraq, patriarx kimi qırmızı möhürdən istifadə etmişdir. Lakin nə zaman ki, alihəzrət, qalib baş komandan general Nikolay Fyodoroviç Rtişşev Tiflisə gəldi, Əlahəzrətin Şahanə hökmünə uyğun olaraq, ona bilmərrə patriarx adlanmağı qadağan etdi və qərara aldı ki, o, Qanzasar monastırının yeparxial arxiyepiskopu adlanmalıdır, knyaz Dmitri Orbeliani tərəfindən ondan bu barədə iltizam alındı. Lakin o, Əlahəzrətin belə şahanə hökmünə qarşı və müqəddəs Eçmiədzin taxtına və bizim patriarx hakimiyyətimizə qarşı çıxmağa, yeparxiya üzrə özbaşına gəzib və müqəddəs Miro paylamağa və kilsələrdə nevirak gəlirlərini toplamağa cəsarət edib. Bu səbəblər üzündən arxiyepiskop Sərkis öz iradəsi ilə lənətlənmə altına düşüb ki, bu işdə sizin də iştirakınızı arzu etmir, bununla elan edirəm ki, o, bundan sonra öz dərəcəsindən uzaqlaşdırılır" [37].

 

Raffi də kitabı boyunca, xüsusilə XVII və XXII fəsillərdə hadisələri Eçmiədzinin mənafeyinə uyğun məcrada şərh edir. O yazır ki, katolikos Sərkisin Qanzasara qayıtmasından (1812-ci il – K.Ş.) as sonra onunla Eçmiədzin arasında yeni mübahisə yarandı. Onun səbəbi katolikosun şöhrətpərəstliyi idi. Katalikos Sərkis Gürcüstanda olarkən Eçmiədzinə yola düşdü, orada vəd verdi ki, katolikos titulu və möhüründən istifadə etməyəcək, arxiyepiskop titulu və möhürü ilə kifayətlənəcək. Buna uyğun olaraq Axpat monastırı və Gürcüstanda yaşayan Qarabağ köçkünləri üzərində keşişlik əldə etdi. Və o, 14 il ərzində Gürcüstanda öz dindarlarını arxiyepiskop kimi idarə etdi. Lakin Qarabağa qyıdan kimi yenidən özünü Aqvankın katolikosu adlandırdı və katolikos hüquqlarından istifadə etdi. Sərkisin belə rəftarı təbii ki, Eçmiədzinin narazılığını yaratmalı idi. Eçmiədzindən tələb etdilər ki, o, verdiyi vədə əməl etsin, lakin o, nəinki bu tələbi inkar etdi, hətta İbrahim xanın sələfi Mehdi xanın müdafiəsinə sığınaraq, özünü Eçmiədzindən tamamilə müstəqil elan etdi. Bu çəkişmələr tam üç il, Eçmiədzinin ali ruhani idarəsinin rus hakimiyyətinin köməyi ilə 1815-ci ildə Sərkisi katolikos titulundan imtina və arxiyepiskop hüququ ilə mitropolit titulu qəbuluna məcbur edənədək davam etdi (kursiv mənimdir – K.Ş.) Kökü etibarilə Maarifçinin nəvəsi Qriqoriusa gedib çatan Aqvank katolikosluğunun tarixi belə başa çatdı [38].

 

Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı Rtişşev (1813-1816) çar fərmanından irəli gələn vəzifələri qəti şəkildə həyata keçirməyə başladı:

 

1) Eçmiədzin əleyhinə etirazın qarşısı qəti şəkildə alındı;

2) Alban kilsəsi katolikosluqdan mitropolitlik səviyyəsinə endirildi;

3) Qarabağ xanının timsalında yerli siyasi hakimiyyətin bu işlərə qarışmasına etiraz bildirildi. 1822-ci ildə Qarabağ xanlığının, bununla eyni zamanda məlikliklərin ləğv edilməsi ilə bu məsələ tamamilə aradan qaldırıldı.

 

1826-1828-ci illər Rus-İran müharibəsində, xüsusilə İrəvanın alınmasında ermənilər və Eçmiədzin ruslara böyük köməklik göstərdi. 1827-ci ilin oktyabrında İrəvanın işğalı ilə Eçmiədzin Rusiyanın ərazisinə qatıldı. 1828-ci Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilərin kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycan torpaqlarına, xüsusilə Qarabağa köçürülməsi başladı. 1828-ci ilin martında çar I Nikolayın fərmanı ilə Erməni vilayəti yaradıldı. Kilsənin nümayəndəsi Nerses Aştaraketsi (sonralar 123-cü katolikos, 1842-1857) vilayət idarəsinə daxil edildi. 1828-1829-cu il Rus-Türk müharibəsində qələbə və Ədirnə müqaviləsinin bağlanması da Rusiyanın mövqeyini gücləndirdi. Rusiya hökuməti Osmanlı ermənilərinin yeni işğal edilmiş torpaqlara köçürülməsi ilə birgə, gələcəkdə Osmanlı ermənilərindən də siyasi məqsədləri üçün istifadə planını gündəliyə gətirdi.  Belə bir şəraitdə erməni-qriqorian kilsəsinin imperiyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılmağa və Əsasnamə hazırlanması üçün tədbirlər görülməyə başlandı. Son zamanlar erməni tarixşünaslığının bu məsələyə diqqəti artmışdır. Bu işlər  erməni kilsəsinin mövqeyini müdafiə etməkdən irəli getmir, faktlar bu qəlibə pərçimlənir, Alban kilsəsinin ləğvi üzərindən keçilir [39].

 

Alban kilsəsinin hüquqi baxımdan ləğvi və sonrakı taleyi erməni-qriqorian kilsəsi haqqında 1836-cı il 11 mart Əsasnaməsi ilə bağlı olmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycan gerçəkliyi ilə bağlı bir sıra məsələlər də Əsasnamədə əksini tapmış və təhrif edilmişdir. Ona görə də bu Əsasnamənin qəbulu, əsas müddəaları və həyata keçirilməsi Azərbaycan tarixi üçün də vacibdir, halbuki bu məsələlər indiyədək diqqətdən kənarda qalmışdır.

 

Bu Əsasnamənin hazırlanması ərəfəsində erməni kilsəsinin vəziyyəti, qəbulu və s. mühüm məsələlər haqqında Rusiya Dövlət Tarix Arxivində mühafizə olunan Xüsusi tapşırıqlar üzrə məmur A.V.Petrovun erməni-qriqorian kilsəsinin müasir vəziyyətinə dair qeydlərində (1911) maraqlı məlumat verilir. Petrov yazırdı ki, 1836-cı il Əsasnaməsinin tərtibinədək erməni kilsəsinin işi tam pozulmuşdu. Bu haqda tam inamla qraf Paskeviç 1830-cu ildə daxili işlər nazirinə aşağıdakıları yazırdı ki, qriqorian kilsəsində az da olsa, nizam yoxdur; hər şey həqiqi hakimiyyəti ələ keçirməyə nail olmuş bir neçə adamın özbaşınalığından asılıdır. Patriarx yalnız adda kilsənin başçısıdır, sinodun ancaq adı vardır, məlum olduğuna görə hətta yazılı qərarları belə yoxdur. Hər halda, onlar heç vaxt ali ruhani üzvlərin özləri üçün də aşkar deyildi; yeparxiya yepiskopları və digər ruhani və kilsə xadimlərinin hüquq və hakimiyyəti də müəyyən edilməmişdir. Bir sözlə, müsbət bir şey yoxdur, bütün fəaliyyət bir neçə ali ruhani şəxsin müstəsna iradəsindən asılıdır. Keçmiş qaydalar ermənilərdə həmin zamanda digər xristianlardakı kimi olmuşdur və buna görə də çox halda Yunan Rusiya kilsəsi idarəsinin qaydalarına uyğundur [40].

 

Əsasnamənin hazırlanması üçün istiqamətlər daxili işlər naziri qraf Bludovun 1829-cu ildə ixlaskar məruzəsi üzrə əlahəzrət göstərişi ilə müəyyən edilmişdir. Orada qeyd edilirdi ki, erməni-qriqorian kilsəsi nizamnaməsi layihəsinin yazılması, imkan daxilində onun, şübhəsiz, xalqa əziz olan bütün qədim qərarları və adətlərinin saxlanması üçün bu kilsənin ilkin və indiki vəziyyəti haqqında ətraflı və dəqiq məlumatlar lazımdır [41]. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı qraf Paskeviçə (1827-1831) həvalə edildi. Bludov erməni-qriqorian kilsəsinə dair üç yazılı qeyd və bundan əlavə, yerində aydınlaşdırmaq üçün 85 sual da göndərmişdir. Paskeviç öz tərəfindən təsadüfən Tiflisdə olan erməni əsilli erməni ədəbiyyatı professoru Sirbyeyə əvvəlki kilsə idarəsi və nazirliyin göndərdiyi sualların tədqiqi ilə məşğul olmağı tapşırır. Sirbye suallar üzrə izahatlar yazır və erməni kilsəsinin idarə quruluşu haqqında ilkin layihə hazırlayır. Çox maraqlıdır ki, Əsasnamənin hazırlanmasının ən məsuliyyətli mərhələsi yenə erməni professoru tərəfindən yerinə yetirilir və onun erməni kilsəsinin rolunu nə dərəcədə artırdığını müəyyən etmək o qədər də çətin deyil.

 

Daha maraqlı işlər sonra baş verir. 1830-cu ilin yanvarında məxfi komitə yaradılır. Komitəyə kimlər daxil olur? Erməni arximandriti, sonralar Həştərxan yeparxiya rəisi təyin edilən Serafim, professor Sirbye, general-mayor knyaz V.O.Bebutov (əslən erməni, 1791-1858-ci illərdə yaşamışdır) və komitənin “işlər idarəedicisi” olan kollej assesoru Oçkin. Bu şəxslərdən başqa katolikos VIII Ovanes Karbetsi də tez-tez komitənin iclaslarına dəvət olunurdu [42]. Komitə üzvlərindən göründüyü kimi, Əsasnamənin hazırlanması elə ermənilərin özlərinə həvalə edilmişdi. Komitəyə Paskeviçin xüsusi tövsiyəsi göndərilmişdi [43]. Bütün bunlardan sonra italyan müəllifi Covanni Quaytanın Ermənistan və onun kilsəsinin tarixi barədə apologetik ruhda yazdığı kitabındakı iddialar tam əsassız görünür. O, yazır ki, “Rus Ermənistanı”nın, yəni xristian imperiyası tərkibinə daxil olan Ermənistanın peyda olması, erməni xalqının İslam xalqları mühitində tarixi təcriddən çıxmasını bildirirdi. İlk vaxtlar, 1828-ci ildə Qarabağsız və Lorisiz tarixi Ermənistanın xeyli hissəsini (?) əhatə edən erməni vilayəti təsis edilir. Lakin ruslar tez bir zamanda Ermənistanın assimilyasiyası (?) siyasəti aparır. Çar hökuməti 1836-cı ildə çoxlu erməni məktəbini bağladı (?). Ruslar həmçinin bu diyarlarda “tatar” və ya azərbaycanlılar adlandırılanları möhkəmləndirməyə çalışırdı (?). 1836-cı ildə onlara imperator dəftərxanası (?) tərəfindən gizli hazırlanan Əsasnamə toxudular [44].

 

Komitə 1830-cu ilin martında tərtib etdiyi “Rusiyada erməni ruhaniliyinin işinin idarəsi haqqında təsisat layihəsi”ni Paskeviçə təqdim etdi. Bu layihə izahlı qeydlə birlikdə daxili işlər nazirinə təqdim olundu və çar tərəfindən onun müzakirəsi üçün daxili və xarici işlər nazirləri (Bludov və Nesselrode), jandarm şefinin (Benkedorf) iştirak etdiyi komitəyə verildi. Burada təbii ki, xarici işlər nazirinin iştirakı diqqəti cəlb edir. Bu onunla əlaqədar idi ki, Əsasnamədə Türkiyə erməniləri ilə bağlı siyasət əks edilməli idi. Layihənin müzakirəsinə Paskeviç, sonra isə onun xələfi baron Rozen (1831-1837) də cəlb edilmişdi. Peterburq komitəsinin bəzi əlavələrindən sonra bəyənilən Əsasnamə 1835-ci ilin mayında yerli tələbatların götür-qoy edilməsi və patriarx ilə bəzi əlavə izahlar üçün Tiflisə Rozenə göndərildi. Nəhayət, Əsasnamə Dövlət Şurasında baxıldıqdan sonra, 1836-cı il martın 11-də çar tərəfindən təsdiq edildi [45]. Əsasnamə Rusiya imperiyası qanunlarının tam külliyyatında, Rusiya imperiyasının qanunlar məcəlləsində və s. qanunvericilik sənədləri toplusunda nəşr edilmişdir [46].

 

Əsasnamə preambula, 10 fəsil və 141 maddədən ibarətdir. I fəsil erməni-qriqorian kilsəsinin ümumi hüquqları və üstünlükləri (1-9), II fəsil Eçmiədzin Ali Patriarxı (10-32), III fəsil Eçmiədzin erməni-qriqorian sinodu (33-54), IV fəsil erməni-qriqorian kilsələrinin yeparxiya rəisləri (55-71), V fəsil erməni-qriqorian konsistoriya və dini idarələri (72-82), VI fəsil monastırlar (83-101), VII fəsil bəyaz ruhanilər (102-111), VIII fəsil erməni-qriqorian kilsəsinin ruhani seminariyaları (112-116), IX fəsil erməni-qriqorian kilsəsinin mülkiyyətinin idarəsi (117-126) və sonuncu, X fəsil erməni-qriqorian kilsəsinin ruhani və kilsə xidmətçilərinin gəlirləri və onların dul və yetimləri himayəsi (127-141)  haqqındadır. Alban kilsəsinin ləğvi və onun əsasında həyata keçirilən dəyişiklik IV fəsildə əksini tapmışdır. "Erməni-qriqorian kilsəsinin yeparxiya rəisləri haqqında" adlanan bu fəsildə göstərilir ki, erməni-qriqorian kilsəsi həmin etiqadın arxiyepiskopları tərəfindən idarə olunan yeparxiyalara bölünür (55). Rusiya hüdudlarında erməni-qriqorian kilsəsinin altı yeparxiyasının yerləşdiyi bildirilirdi: 1) Naxçıvan (Novorossiyada yerləşirdi – K.Ş.) və Bessarabiya, 2) Həştərxan, 3) İrəvan, 4) Gürcüstan, 5) Qarabağ və 6) Şirvan. Bütün yeparxiyaların tərkibini təkrar etmədən (əslində Azərbaycan ərazisi ilə bağlı olan bütün məsələlər nəzərə alınmalıdır) burada yeni yaradılan Qarabağ və Şirvan yeparxiyaları üzərində dayanaq. Əsasnaməyə görə, Qarabağ yeparxiyası Qarabağın özündəki (Tatev mitropoliyasını öz dindarları ilə istisna etməklə. Qeyd edək ki, bu mitropoliya Qarabağdan ayrılaraq patrarxın özünün rəisi olduğu İrəvan yeparxiyasına verilmişdi), Şəki və Talış əyalətlərindəki erməni-qriqorian kilsələrini əhatə edirdi. Bu yeparxiyada onun rəisi üçün Şəkidə vikari müəyyən edilirdi. Şirvan, Quba, Bakı və Dərbənd əyalətlərindəki erməni-qriqorian kilsələri Şirvan yeparxiyasının tərkibinə daxil edilirdi. Bu yeparxiyada xüsusi vikarı nəzərdə tutulmurdu.

 

Əsasnamədə yeparxiyalara dair məlumatdan aydın olur ki, 1) Azərbaycan ərazisindəki bütün alban kilsələri erməni-qriqorian kilsəsi elan edilərək, onun yeparxiyalarına daxil edilmişdir; 2) tarixi Qanzasar Alban kilsəsi inkar edilmiş, o, erməni-qriqorian kilsəsinin Qarabağ yeparxiyası kimi verilmişdir. Bu, faktik olaraq Alban kilsəsinin hüquqi baxımdan ləğvi deməkdir; 3) Quba və Talış əyalətlərində ermənilər, ümumiyyətlə, cüzi miqdarda olduğu halda, burada erməni-qriqorian kilsəsindən bəhs edilmişdir. Əsasnamənin qəbul edildiyi vaxtda imperiyanın mərkəzində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən toplanılmış materiallar üzrə nəşr edilmiş dörd cildlik məşhur toplu bu barədə dəqiq məlumat verir. Toplunun Quba və Talış əyalətlərinə aid materiallarını nəzərdən keçirmək kifayətdir. Talış əyalətinə aid tədqiqatda yazılır ki, burada maraqlı bir qeyd etmək olar: Şimali və Orta Asiyanın bütün yerlərinə yayılmış, Qafqazdakı rus torpaqlarının bəzilərinin əhalisinin üçdə birini təşkil edən ermənilər Talışda məskunlaşmamışlar. Bütün xanlıqda, rus ordusu tərəfindən Rəşt və Ənzəli tutulan zaman Həştərxan və İrandan gələn bir neçə adamı istisna etməklə, bir dənə də olsun, erməni evi yoxdur. Lənkəran şəhərində və qalanın özündə 48-dən çox olmayan erməni evi vardır [47].

 

Əgər doğrudan da Qanzasar taxtı erməni kilsəsinin tərkib hissəsi idisə, nə üçün Əsasnamədə bütövlükdə olduğu kimi tarixə istinad edilərək, onun adı saxlanmadı? Erməni kilsəsi bu vəziyyətə etiraz etmişdimi? Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Əsasnamə ermənlərin iştirakı ilə hazırlanmış, onun yeparxial strukturu bilavasitə onlar tərəfindən təşkil edildiyindən (Rusiya məmurlarını əsasən kilsənin siyasi rolu maraqlandırırdı), bunların heç biri olmadı. 1836-cı il Əsasnaməsi ilə erməni-qriqorian kilsəsi nəinki ənənəvi mövqeyinin saxlandı, eyni zamanda Alban kilsəsinin ləğvi ilə onun irsi və mülkiyyətinin (Qanzasar taxtının mülkiyyəti haqqında Raffidə müəyyən məlumatlar vardır) ona verilməsi ilə vəziyyəti daha da yaxşılaşdırıldı və real olaraq hakim rus pravoslav kilsəsinə yaxın bir səviyyəsi təsbit olundu. Əsasnamənin qəbulundan sonra real vəziyyətin ona uyğunlaşdırılması həyata keçirilməyə başladı.

 

Eçmiədzinin Rusiya imperiyası üçün apogeyi çar I Nikolayın Qafqaza 1837-ci il gəlişi zamanı ora baş çəkilməsinin səfər proqramına daxil edilməsi oldu [48]. Bununla Eçmiədzinin çar hakimiyyətinin himayəsində və dəstəyində olduğu bir daha təsdiq edildi. Beləliklə, aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik:

 

– Alban kilsəsi Apostol və ya Avtokefal kilsə olmuş, M.Kalankatlının yazdığına görə, ermənilərdən yaşlı olmuş, erməni kilsəsi Alban kilsəsindən xeyir-dua almışdır.

 

– Ərəb Xilafətinin hakimiyyəti, İslam dininin yayılması və Albaniya dövlətinin süqutu (705) Alban kilsəsinin də tarixinə təsir göstərmişdir.

 

– Xilafətin dağılmasından sonra Azərbaycanda müsəlman dövlətləri ilə eyni zamanda alban xristian siyasi qurumları da yaranmışdır. Bu, müəyyən ziddiyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan tarixinin zənginliyi və özünəməxsusluğunun göstəricisidir.

 

– Xaçın-Arsax knyazlığının yaranması və yüksəlişi ilə alban tarixi ənənəsi canlı şəkildə davam etdirilmişdir. Bu, kilsə həyatında da özünü göstərmiş, Qanzasar monastırı (1240) Alban kilsəsinin mərkəzinə çevrilmişdir.

 

– Qanzasar taxtı 1240-1836-cı il ərzində, təxminən 600 ilədək mövcud olmuşdur.

 

– Qanzasar taxtının statusu əsas götürülsə, 1)1240-cı illərdən 1815-ci ilədək, yəni kataliksoluq dövrü və 2) 1815-1836-cı illər, yəni mitropolitlik dövrü ayrıla bilər.

 

– Eçmiədzinlə münasibətlərə gəldikdə, belə hesab olunur ki, Qanzasar taxtı 1240-cı illərdən XVII əsrin 30-cu illərinədək müstəqil olmuş, XVII əsrin 30-cu illərindən Eçmiədzində əslən alban olan Sünik sövməsinin üstünlüyündən sonra muxtariyyətini saxlamaqla, onun ilkinliyini qəbul etmişdir.

 

– Qanzasar taxtı daxilində münasibətlər nəzərə alınsa, 1) 1240-cı illər – XVII əsrin sonları, yəni taxtın bütöv olduğu və 2) XVII əsrin sonlarından, yəni taxtın “Üç yeniyetmə” kilsəsinin yaranması nəticəsində parçalanmış vəziyyətdə olduğu dövrləri fərqləndirmək mümkündür. Alban kilsəsinin bu şəkildə bölünməsi mahiyyət etibarilə Eçmiədzinin Qanzasar taxtına təsirinə etiraz olmuş, prinsip etibarilə bu mübarizə Alban kilsəsinin zəifləməsini sürətləndirmişdir.

 

– Qanzasar ətrafında və daxilində cərəyan edən hadisələrə onun fəaliyyət göstərdiyi dövrdəki siyasi hakimiyyət dəyişiklikləri də ciddi təsir göstərmişdir. Nəticədə monqol dövrü (XIII-XIV əsrlər), Teymurilər (XIV əsrin sonları-XV əsrin əvvəlləri), Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu, Səfəvilər və Nadir şah Əfşar dövrləri Qanzasarda dərin izlər buraxmışdır. Qanzasar taxtının son mərhələsi isə Qarabağ xanlığı, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı işğalları, Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsinin başa çatması və Rusiya hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinin ilk mərhələsinə təsadüf edir.

 

– Qanzasar taxtı dövründə Eçmiədzin kilsəsi siyasətinin dinamikası, XVIII əsrin 20-ci illərindən genişlənən erməni-Rusiya münasibətləri, xüsusilə rus çarlarının erməni- qriqorian kilsəsinə dair siyasəti və müvafiq qanunvericilik sənədləri, ermənilərin kütləvi şəkildə Qarabağa köçürülməsi də həlledici rol oynamışdır.

 

– Bu kompleksdə albanların deetnizasiya problemi də vacib məsələlərdəndir Alban kilsəsinin zəiflədilməsi ilə onun xalqın həyatındakı dini-ideoloji roluna zərbə vurulmuş, onun ləğvi deetnizasiya prosesinin başa çatmasına təsir göstərmişdir.

 

– Rusiya imperiyasının siyasi dairələri albanlar, Albaniya dövləti və Alban kilsəsi haqqında məlumata malik olmuşdur. Hökumətin siyasətində həlledici yerin ermənilərə və Eçmiədzin kilsəsinə ayrılması albanların vəziyyətini çətinləşdirmişdir.

 

– Çar I Aleksandrın 1809-cu il fərmanı ilə yeni işğal edilmiş ərazilərdəki alban kilsələri də erməni katolikosluğuna tabe edilir, 1815-ci ildə Alban patriarxlığı mitropolitliyə endirilir.

 

– Alban kilsəsinə son zərbə Rusiya hakimiyyəti tərəfindən 1836-cı il martın 11-də təsdiq edilmiş erməni-qriqorian kilsəsi haqqında Əsasnamə olur. Bu Əsasnamə ilə Qanzasar Alban kilsəsi və tarixi Albaniyanın ərazisində yerləşən digər kilsələr əsasında Eçmiədzin katolikosluğunun Qarabağ və Şamaxı yeparxiyaları yaradılır.

 

– Erməni kilsə xadimləri Əsasnamənin erməni katolikosluğunun hüquqlarının məhdudlaşdırılması və s. məsələlər ətrafında müəyyən düşüncələrinə baxmayaraq, böyük tarixi keçmişə malik olan və erməni kilsəsinin tərkib hissəsi kimi təqdim edilən Alban kilsəsinin ləğvinə dair heç bir etiraz bildirməmişdir. Bu da bir daha sübut edir ki, erməni katolikosluğu həqiqətdə Alban kilsəsinə bir rəqib kimi baxmış, yalnız Rusiyanın əli ilə onun ləğvinə nail olmuşdur.

 

– Erməni katolikosluğu Alban kilsəsinin ləğvindən sonra onun mülklərinə yiyələnmiş, tarixi irsini ələ keçirmişdir. Bu da Eçmiədzinin 1836-cı ildəki ağır maddi vəziyyətdən çıxmasının mənbələrindən biri olmuşdur. Məsələ bununla bitməmiş, erməni katolikosluğu nail olduğu irsi Azərbaycandan qoparmaq və ona olan hüququnu təsdiq etmək üçün ölkəyə qarşı dini-ideoloji və siyasi mübarizəni genişləndirmişdir.

 

– Erməni katolikosluğu çar hakimiyyəti ilə birlikdə Azərbaycanın Alban kilsəsi kimi irsini ondan qoparmaqla, ölkənin tarixinin mühüm dövrlərini faktiki olaraq qəsb etmiş və özününküləşdirməyə çalışmışdır.

 

Nəhayət, erməni-qriqorian kilsəsinin Azərbaycana qarşı dini-siyasi fəaliyyətinin böyük bir mərhələsi başa çatdı, yeni dövrün əsas istiqaməti İslama və Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddialarına və etnik təmizləməyə yönəldi.

 

Qeydlər

 

1.Орманиан М. Армянская церковь. Ее история, учение, управление, внутренний строй, литургия, литература, ее настоящее. Перевод с франц. М., 1913, с. 118

2. Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IV в. до н.э. – VII в. н.э.). М.-Л., 1959, с. 292-296; Мамедова Ф.Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н.э. – VIII в. н.э.). Баку, 1986 (Гл. IV. Албанская церковь. с. 217-239); Ее же, Кавказская Албания и албаны. Баку, 2005 (Гл. V. Албанская церковь. с. 523-590); Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. Баку, 1984; Иеремонах Алексий (Никоноров).История христианства в Кавказской Албании. Дис. на соиск. ученой степ. канд. богословия. Науч. руков.: проф. Б.А.Нелюбов. Сергиев Посад. Троице Сергиева Лавра. 2004; Касумова С. Христианство в Азербайджане в раннем средневековье. Баку, 2005; Xəlilov M.C.Albaniyanın xristian abidələri (IV-X əsrlər). Bakı, 2011 və s.

3. Мамедова Ф. «История албан» Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании. Баку, 1977; Ее же, Кавказская Албания и албаны.,  с. 11-123; Алев К.Античные источники по истории Азербайджана. Изд. втор., стереот. Баку, 1987; Aleksidze Z. Qafqaz albanları dilləndilər. Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı. 2003 və s.

4. Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании, с. 297

5. Мамедова Ф. Политическая история и историческая география Кавказской Албании, с. 236

6. Пол Верт. Глава церкви, подданный императора: Армянский каталикос на перекрестке внутренней и внешней политики империи, 1828-1914//Ab Imperio, 3/2006, с. 101

7. Ереванци С. Джамбр. Памятная книга зерцало и сборник всех обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных моностырей. М., 1958, с.145

8. Kalankatuklu M. Albaniya tarixi. Bakı, 1993, s.180

9. См.: История Агван Моисея Каганкатваци. М., 1861, С.241-245;Каланкатуаци М. История страны Алуанк. Ереван, 1984

10. Bu problem Ziya Bünyadov tərəfindən geniş işıqlandırılmışdır. Bax:Буниятов З. Азербайджан  VII-IX вв. Баку, 1965, с. 94-97

11. Мамедова Ф. Кавказская Албания и албаны., c. 401

12. Kalankatuklu M. Albaniya tarixi., s. 84

13. Ереванци С. Джамбр., c. 134-160

14. Арутюнян П.Т. «Джамбр» как первоисточник по истории Армении//Ереванци С. Джамбр., с. 10

15. Раффи. Меликства Хамсы. Ереван, 1991

16. Тер-Саркисянц А.Е. Армяне Нагорного Карабаха: История. Культуры. Традиции. М., 2015

17. Ереванци С. Джамбр., c. 170-171

18. Мамедова Ф. Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н.э. –VIII в. н.э.)., с. 238

19. Арутюнян П.Т. «Джамбр» как первоисточник по истории Армении., c. 15

20. Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. Документы…СПб., 1898, док. №249, с. 382

21. Раффи. Меликства Хамсы., c. 159

22. Ter-Qriqoryan T.İ. Alban katolikosu Yesai // Yesai Həsən Cəlalyan.Alban ölkəsinin qısa tarixi (1702-1722-ci illər). Bakı, 1992, s. 10

23. Yesai Həsən Cəlalyan. Alban ölkəsinin qısa tarixi, s. 35

24. Bu barədə bax: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. СПб, 1898; Его же, Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. Историческое исследование по неизданным документам // Кавказский вестник. 1901, №10

25. Cобрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа. М., 1833; Высочайшие указы и акты, относящиееся до церкви Армяно-грегорианского исповедения в России. М., 1842

26. Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının ermənilərlə münasibətləri haqqında bax: Бабаев Э. Из истории Гянджинского ханства. Баку, 2003;Аббасов Ф. Гарабагское ханство. Баку, 2007, с. 130-146

27. Bu barədə bax: Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриатшего престола с русским правительством. История исследование по неизданным документам // Кавказский вестник, 1901, №10

28. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1 (1649-1825). К тому XVIII. №13139 а.

29. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Под редакцией А.П. Берже. Т. I, Тифлис,1868, док. 682. с. 547

30. Аннинский А. История армянской церкви (до XIX в.). Кишинев, 1900, с. 306

31. Тунян В.Г. Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии. Ереван, 2013, С.95. Bu kitabda Azərbaycan tarixşünaslığının bir sıra prinsipial müddəalarına qarşı iddialar irəli sürülsə də, heç birini kifayət qədər təsdiq edə bilmir. Bunun üzərində xüsusi dayanmağa ehtiyac vardır.

32. Хроповицкий А.П. Чтения в Императорском обществе истории древностей российских при Московском Университете. Кн. 2, М., 1872, с. 37. Цит.: Гаджиева У. Деэтнизация кавказских албан в XIX веке. Баку, 2004, с. 98

33. Величко В. Л.  Кавказ. Русское дело и межплеменные вопросы . т. 1, СПб, 1904 // Баку, 1990, с. 79-80, 66

34. Ислам в Российской империи. Сост. Д.Ю.Арапов. М., 2001, док. 25

35. Полное собрание законов Российской империи. Собр., т. XXX, № 23873

36. Эзов Г.А. Начало сношений… Прил. 6

37. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Под редакцией А.П. Берже. Т. II, Тифлис,1868, док. 552. С.443

38. Раффи. Меликства Хамсы., С.154-155

39. Вартанян В. Армяно-григорианская церковь в политике императора Николая I. Ростов-на-Дону, 1999; Тунян В. «Положение армянской церкви. 1836-1875.» Ереван, 2001; Его же, Церковная политика самодержавия в Закавказье в I пол. XIX в. Ереван, 2005; Его же, «Защитник отечества» – католикос всех армян Нерсес Аштаракеци. 1826-1857. Ереван, 2007 и др.

40. Российский Государственный Исторический Архив (СПб.), ф. 821, оп.7, д.55, л.54-54 об.

41. там же, л.46

42. там же, л.47-47 об.

43. там же, л.47 об.-49 об.

44. Гуата Дж. 1700 лет верности. История Армении и ее Церкви. М., 2002, с. 198-199

45. там же, л.53 об.

46. Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. XI, № 8970; Свод законов Российской империи. Т.XI, ч.1, № 1117. 1896

47. Обозрение российских владений за Кавказом. СПб., 1836, ч. IV, с. 205-206

48. Bu barədə daha ətraflı bax: Берже А. Император Николай на Кавказе 1837 году // русская старина. 1884, т.43, с.377-398; Шильдер Н.К. Император Николай I, его жизнь и царствование. СПб., 1903, т. II; Пребывание Императора Николая I в Эчмиадзине и в Тифлисе по данным армянского археолога. (Из исследования А.Д.Ерицова «Каталикосы всех армян и кавказские армяне в XIX столетий»)// Русская старина. 1909, № 7

 

Kərim Şükürov

tarix üzrə elmlər doktoru, professor

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning