Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Bozqurd inancı: Novruz, yoxsa Ergenekondan çıxış bayramı?

15/03/2016

18:36


15.03.2016 / 18:33 xeber –

APA TV-nin “Sirli tarix” layihəsinin üçüncü proqramı türklərin törəyiş inanclarına və bu kontekstdə Bozqurdun yerinə həsr olunub. Proqramın aparıcısı, tarix elmləri namizədi  Kərəm Məmmədli türklərin Bozqurd inancı, dastanlarda fərqli Bozqurd obrazları, inanclarda qurddan törəyişdən hami qurda qədər uzanan transformasiya, “Ergenekondan çıxış,  “Kitabi Dədə Qorqud” və “Koroğlu” dastanlarında Bozqurd inancları barədə fikirlərini bölüşür,  Ergenekonun Qafqaz regionunda yerləşməsi, türk xalqlarının Novruz bayramı adı altında əslində  Ergenekondan çıxış bayramını qeyd etməsi barədə  maraqlı iddialar irəli sürür…

 

Türklərin törəyiş inancı: Bozqurd

 

Müxtəlif dünya xalqlarının müxtəlif cansız varlıqlardan və ya heyvanlardan törəməsi ilə bağlı əfsanələrə və ya inanclara elmi ədəbiyyatda totemizm deyilir. Totemizm sözü alqonkin ocubve hindularının dilində “onun nəsli” deməkdir. Yəni, bu və ya digər bir etnos və ya toplum öz mənşəyini ayrı-ayrı heyvanlardan götürür. Bəzən, çox təəssüf ki, elmi ədəbiyyatda totemizmlə zoolotriya anlayışları qarışdırılır. Heyvana pərəstişlə bu və ya digər heyvandan törəmə ayrı-ayrı anlayışlardır. Biz bunu daha çox türk xalqlarının timsalında görə bilərik. Türk xalqları Berinq boğazından Şimal Buzlu Okeanın sahillərinə qədər, Cənubi Sibir, Volqaboyu, Qafqaz, Anadolu və hətta Mərkəzi Avropaya qədər uzanan, cənubda isə indiki Çinin şimal hissəsini əhatə edən böyük bir bölgədə yaşayıblar. Hazırda da o bölgələrdə yaşayırlar. Bu xalqların inancında, xüsusilə, törəyiş inanclarında, əsasən, bir heyvan mühüm yer tutur. Bu, bozqurddur. “Bozqurd” sözü daha çox bizim terminologiyada işlənir. Volqaboyu türklərində isə daha çox “Gökbörü” adlandırılır. Şimal türkləri daha çox “Ağbörü” deyir. Bu da təbii ki, təbii ki,  coğrafi şəraitlə bağlı haldır. İlk yaranış dövründə türk xalqları özlərini birbaşa qurddan törəmə hesab edirdilərsə, sonrakı mərhələlərdə müxtəlif dünya dinlərini qəbul etdikdən sonra qurd artıq totemdən daha çox pərəstiş obyektinə çevrilir.

 

Bozqurda çevrilmiş Börütəkin: Qədim türklərin babası

 

Əslində, bu inancların kökü hara gedib çıxır? İstər elm adamları olsun, istər ümumiyyətlə, bu sahə ilə maraqlanan adamlar olsun, bu sualın cavabı onlar üçün təbii ki, maraqlıdır. Yazılı şəkildə biz bilirik ki, bu, “Ergenekondan çıxış” dastanı ilə bağlıdır. Bəzən, “Ergenekondan çıxış” dastanı sanki o biri yaranan əfsanələr, miflər üçün bir baza rolunu oynayıb. Türk xalqlarının bu törəyiş əfsanəsini nə cür izah etdiyinə fikir verək. Bununla bağlı qurddan törəyiş əfsanələri deyilən silsilə müxtəlif miflər var. Bu miflərdə bozqurd əcdad rolunu oynayır. Əl-Biruni qeyd edir ki, qədim türklərin babası Börütəkin deyə bir insan olub. Börütəkin Kabil yaxınlığında bir mağaraya girir və mağaradan bozqurd şəklində çıxır. O deyir ki, “türklər özlərini bundan törəmiş hesab eləyir”. Yəni, burada qurd kişi cinsi formasındadır.

 

Bozqurdun dünyaya gətirdiyi 10 övlad

 

Başqa bir dastanda isə tamamilə ayrı versiyadır. Orada deyilir ki, iki qonşu qəbilə arasında müharibə gedir. Və türklərin əcdadları olan qəbilədə bütün kişilərin hamısını məhv edirlər və o qəbilədən 11 yaşında bir oğlan uşağı sağ qalır. Onun da əllərini, qollarını doğrayaraq qamışlığa tullayırlar. Uşaq qamışlıqda ağlamağa başlayır. Ağlayarkən Tanrı dağlarından bozqurd enir və uşağı öz dişində mağaraya aparır. Mağarada həmin dişi bozqurdla bu oğlandan 10 oğlan dünyaya gəlir. Bu oğlanlar müxtəlif istiqamətlərdə yayılırlar. Bu dastan öz əksini daha çox  Xəzər xaqanı Yusifin ispan əyanı Xasday ibn Şafruta məktubunda tapıb. Bu mənbə  Kokovtsev tərəfindən tərcümə edilmişdir. Qəribə olan odur ki, orada qeyd edilən 10 oğulun adı sonrakı dövrlərdə, orta əsrlərdə tarixi hadisələrdə yaxından iştirak eləmiş müxtəlif türk tayfalarına verilən adlarla səsləşir. O cümlədən, Avar, Bulqar, Suvar, Barsil, Xazar, Oğuz, Peçenek və s. Onların hər biri 10 türk xalqının əcdadları hesab edilir.  

 

Qırğızların törəyiş əfsanəsi

 

Başqa bir versiya isə, qırğızların törəyişi ilə bağlı əfsanədir. Qırğız əfsanəsinə görə, bozqurd İssıkkulda, yəni isti göldə çimir və onun ağzının köpüyü bütün çaya, gölə yayılır. Sonradan türk şahzadəsi 40 incəbelli qızla göldə çiməndən sonra qızlar bozqurdun ağzının seliyindən hamilə qalırlar və bu 40 qız dünyaya 40 oğlan gətirirlər. Və bu 40 oğlanın ataları qurd, anaları isə 40 qız olur, qırğız xalqı öz adını buradan götürür. Burada da bozqurd yenə kişi cinsindədir.

 

Roma şəhərinin əsasını qoyan qurd əmən Romul

 

İndiki Apennin yarımadasında ən qədimdən məskunlaşmış xalq etrusklardır. Etruskların Altay mənşəli, yaxud türk mənşəli olması haqqında müxtəlif versiyalar var. İstər onların yazıları ilə bağlı, istər onların antropoloji quruluşu ilə bağlı fikirlər var. Mumiyalama adəti etrusklarda da vardı. Etruskları tədqiq edən Mirfattah Zəkiyev deyir ki, onlar antropolji yönlərinə görə bugünkü Azərbaycan türklərini xatırladır. Bu, antropoloji dəlildir, bəs mifologiyaya müraciət edəndə hansı səhnə ilə rastlaşırıq? Etrusklar ərazinin qədim etnosu olsa da, sonradan ora qall tayfaları, latın tayfaları yerləşmişdilər, ancaq onlar o mədəniyyəti daha çox etrusklardan mənimsəmişdilər. Roma şəhərinin salınması barədə əfsanədə qeyd edilir ki, Troya müharibələrindən sonra Troyadan gələn bir nəsil burada hakimiyyəti ələ keçirir. Və sonradan kiçik qardaş böyük qardaş Numitoru öldürür. Qəribə olan odur ki, onların həm gəldiyi və burada saldığı məskən Alban adlanır. Bu fakt latın mənbələrində öz əksini tapıb. Mənbələrdə deyilir ki, troyalıların saldıqları şəhər Alban adlanırdı. Alban çarlarından olan Numitoru öldürən qardaşı hakimiyyətə ələ keçirir, qardaşının oğlunu öldürür ki, onun kişi nəsli kəsilsin. Qardaşının qızı Reyə isə and içdirir ki, o heç kəslə ailə qurmayacaq. Lakin həmin o qız, Rey, Marsla əlaqədə olur və müharibə tanrısı Marsla Reyin əkiz oğlu dünyaya gəlir. Bu xəbər Reyin əmisinə çatanda qardaşı qızını öldürür, uşaqları isə səbətə qoyaraq Tibr çayına atdırır. Səbət çayla axa-axa gəlir, bir sahildə saya oturur. Körpələr ağlaşmasına qonşu Kapitoli təpəsindən, bir dişi bozqurd sahilə enir. Demək olar ki, eyni süjetdi, orada Altay dağlarından, burada isə Kapitoli təpəsindən bozqurd enir. Bozqurd uşaqları dişinə alaraq mağaraya aparır, süd verərək böyüdür. Uşaqlar böyüyəndən sonra bir çoban bunları tapır. Görür ki, bozqurdun arxasınca iki uşaq gəzir. Çoban o bozqurdu öldürür və uşaqları özü ilə aparır. Uşaqlar sonradan bunların “ana”sını,yəni dişi qurdu öldürdüyünə görə çobanın özünü qətlə yetirirlər. Və qərara gəlirlər ki, çay bunları sahilə atdıqları yerdə torpaqları bölüşdürsünlər. Sonra mübahisə zəminində Romul Remi öldürür. Bu əfsanə həm də “Tövrat”da və digər dini kitablardakı süjeti Habil və Qabil süjetini xatırladır. Romul qardaşının öldürdükdən sonra peşman olur və onun şərəfinə Rem, yəni indiki Roma şəhərini saldırır. Fikir verirsinizsə, burada türk mifologiyası ilə etrusk mifologiyası yüzdə yüz üst-üstə düşür.

 

Qurdla bağlı toponimlər: Borçalı, Keşvər-e qordsər…

 

Bəs sonrakı mərhələdə nəyi müşahidə edirik? Artıq dünya dinləri yaranandan sonra baxışlarda müəyyən transformasiya baş verir. Artıq bozqurd hami rolunda çıxış etməyə başlayır. Başqırd dastanlarındakı baş qurd, xakaslarda xetti-püür, 7 qurd və s.  Burada qurd adları da təşəkkül tapmağa başlayır. Elə bizim də qurd adını daşıyan kifayət qədər toponimlərimiz var. Məsələn, Borçalı sözünü “börü çalası”, yəni qurd çalası mənasını verir. Qəribə burasıdır ki, erkən orta əsrlərdən başlayaraq, qonşu xalqlar bizi qurd adlandırırdılar. Məsələn, Əbülqasım Firdovsi İran qoşunlarının Turana yürüşünü təsvir edərkən deyir ki, “keşvər-e qorqsər”ə, yəni “qurd başlılar ölkəsi”nə hücum edildi.

 

Novruz, yoxsa Ergenekondan çıxış bayramı?

 

Oğuz-Xaqan dastanda bozqurdun roluna gəldikdə artıq bozqurd ana rolunda çıxış etmir, himayədar kimi çıxış edir. Və həmin bu süjet “Ergenekondan çıxış”la demək olar ki, üst-üstə düşür. “Ergenekondan çıxış”da qeyd olunur ki, türk xalqları 4 dağ arasında yerləşdirmişdilər, işıq üzü görmürdülər. Birdən göy işıq düşdü, baxdılar ki, bu, göy börüdü. Göy börü, yəni Göy qurd dedi ki, tonqallar qalansın. Sən demə, bu dağlar dəmirdən imiş, tonqallar qalandıqdan sonra  və o dağlar əriyir, dəmir ərintyisi çuxura düşüb qəlib formasını alır. Ona görə biz türkləri ilk dəmirçi xalqlar hesab edirik. Kimin sayəsində? Məhz həmin o qurdun sayəsində, yəni gök börünün sayəsində. Burada artıq bozqurd zoolotriya, yəni himayədar mənasında  çıxış edir. O bayrama artıq biz çox yaxınlaşmışıq, çox təəssüf ki, bizə əyri güzgüdə təqdim edilən və Novruz deyə təqdim edilən bayram faktiki olaraq, “Ergenekondan çxış” bayramıdır. Həmin gün biz tonqal qalayırıq. Bizim tonqal qalamağımızı çox təəssüf ki, bəziləri başqa cür izah edir. Deyirlər ki, bu atəşpərəstliklə bağlıdır. Yaxşı, tutaq ki, onlarla razılaşdıq.  Elə bir atəşpərəst göstərmək mümkündürmü ki, tapındığı obyektin, yəni odun üstündən hoppansın və desin ki, “ağırlığım, uğurluğum sənə getsin”? Elə bir müsəlman görmək olarmı ki, bayram günündə müqəddəs saydığı kitabın üstündən hoppansın və desin “ağırlığım, uğurluğum sana getsin”? Burada atəşpərəstliyin heç bir elementi yoxdur. Burada sadəcə atəşlə arınma var. Atəşlə arınma türkün xarakteristik xüsusiyyətlərindən biridir. İndinin özündə də Azərbaycan Respublikasından kənarda qalan torpaqlarda yaşayan soydaşlarımız, indiki Ermənistan, Gürcüstan ərazisində yaşayanlar o bayrama Novruz demirdilər, ilaxır deyirdilər. Vaxtilə Türkiyədə əvvəlcə Çar Rusiyasının, sonra sovet Rusiyasının  dövründə çalışmış Qordlevskinin gözəl bir etirafı var ki, Anadolunun şərqində Ulus günü deyilən bir bayram qeyd edilir. Həmin türklər Ulus gününü 4 dağ arasından qurtulduqlarına görə bayram edirlər. Dardan qurtulmaq, bu elə “Ergenekondan çxış”dır. Yəni, qan yaddaşında yaşayan bir bayram nədən bu gün Novruz adlansın? Təbii ki, düzgün deyil.
 

Asparux yox, Asbörü, Boris yox, Börüs

 

İslamı qəbul edəndən sonra qurdla bağlı inanclar necə transformasiya oldu? Çox qəribədir ki, hətta İslam dini belə, qurda inancı bizim yaddaşımızdan silə bilmədi. Xristianlıq kimi böyük dünya dini qurda inancı bizim yaddaşımızdan silə bilmədi. Ortodoks xristian,yəni  pravoslav olan bugünkü Dunay bolqarları faktiki olaraq türk tayfası olan bulqarların adını daşıyır. Bolqarıstanın dövlətin qurucusunun adına baxaq – Asbörü, yəni Asparux. Düzdür, macar tədqiqatçısı Yuli Nemet deyir ki, bu esperi, yəni şahin mənasında işlənən addır. Lakin sonradan Densinq, Dörfer, rəhmətlik Süleyman Əliyarlı öz əsərində qeyd etmişlər ki, bu Asbörüdür, yəni azların börüsü. Dunay ətrafına gedən Asbörüdən 600 il əvvəl biz həmin Asbörünün izlərini indiki Borçalı ərazisindən tapırıq. Bu gün xristian qalan çuvaşlar belə köklərini bozqurda bağlayırlar. Yəni, xristianlıq bu izi itirə bilməyib. Hətta bolqar mütəxəssisləri slavyanlar arasında geniş yayılmış Boris adını “börüs”lə bağlayırlar. O börüs ki, babasının adı Qurdxan idi. Böyük Bolqarıstanın xaqanı Qurdxan. Börü “qurd” deməkdir. Yunan dilləri üçün sözün kökünə “is”, “üs” şəkilçisi artıqmaq xarakterik xüsusiyyətdir. Məsələn, Konstantinopolis, Meqapolis, Persepolis… Yəni insan özünü Börü adlandırıb və adı Börüs xaqan şəklində işlənib.

 

“Kitabi Dədə Qorqud”da qurd inancı

 

 İslamiyyətdə isə ilk əvvəl islamı qəbul edəndə türklər ikili adla gedirdilər. Buna bariz nümunə kimi Müzəffərəddin Alpaslanı göstərə bilərik. Müzəffərəddin ərəbcədir, Alparslan isə təmiz türkçədir. Və eləcə də qurd adını daşıyan yüzlərlə türk sərkərdələri olub. Həm islamı qəbul etmişdilər, həm də qurd totemini yaşatmaqda davam edirdilər. Məsələn, Dədə Qorqud dastanında cərəyan edən hadisələr oğuzların islamı qəbul etməsinin ilk çağlarını əhatə edir. Söhbət VI yüzillikdən gedir. Dastanda qurd öz əksini necə tapır? Təbii ki, islamın qəbulundan sonra biraz çətin idi bunu qabartmaq, ancaq yenə də orada bir süjet gedir: “Evi yağmalanan Qazan xan qurdu gördükdə deyir ki, qurd üzü mübarək olar. Yurdumun, evimin sorağını bir qurddan da soruşum”. Burada artıq hiss olunur ki, hələ də o inanclar özünü qoruyub saxlayır”.

 

Qoyunun çoxluğu qurdu qorxutmaz

 

Gürcü xronikalarında, eləcə də o dövrün fars-ərəb mənbələrində Xarəzmşah Cəlaləddinlə bağlı gözəl bir süjet var. Qarne döyüşündə Xarəzmşah Cəlaləddinin rəhbərlik etdiyi Xarəzm və Azərbaycan ordusu ilə erməni, gürcü və qismən Bizansın birləşmiş qoşunları üz-üzə gəlir. Mənbənin yazdığına görə, döyüşdən əvvəl Cəlaləddin öz elçisini göndərir ki, danışıqlar aparılsın, bəlkə qırğın olmasın. Elçi gedir, geri qayıdanda həmin düşmən səfindən olan bir nəfər Şalva adında pəhləvan bunu hədələyir, əlindəki gürzü fırladır, deyir ki, sizin o Həzrəti Əli dediyiniz adam var, o haradadır? Gəlsin, onunla döyüşəcəm. Elçi gəlib bunu Cəlaləddinə danışır. Deyir ki, onların qoşunlarının sayı göydəki ulduz qədərdir və mən gələndə, biri gürzünü yellədi, bu sözləri söylədi. Mənbə yazır ki, Cəlaləddin deyir ki, nə vaxtdan sürüdəki qoyunun sayının çoxluğu qurdu qorxudur? Eşidəndə ki, Həzrəti Əlini cəngə çağırırlar, görünməmiş bir addım atır. Ata süvar olur, ordunu gözləmədən dağa doğru dırmaşır. Şalva deyilən pəhləvanı yerə sərir, çox şanlı qələbə qazanır. Erməni tarixçiləri ömrüboyu bu Qarni döyüşü barədə ağlaya-ağlaya yazıblar. Həmin Şalvanı Cəlaləddinin hüzuruna gətirilər. Cəlaləddin əlini qılıncının qəbzəsinə qoyaraq deyir ki, bayaq Zülfüqarın sahibini axtarırdın, mən onun nökəriyəm, sözün varmı? Və gürcü öz peşmançılığını bildirir və deyir ki, siz müsəlmanlarda bir adət var ki, bağınıza, bostanınıza göz dəyməsin deyə ora eşşək başı asırsınız, qoy Şalvanın bu başı sizin yaşıl bağçanızda qoruyucu başı, yəni eşşək başı olsun. Mən islamı qəbul eləmək istəyirəm. Yəni, burada fikir verirsinizsə, artıq qurd qəhrəmanlıq nümunədir.

 

Koroğlunun qurd sevgisi: “Yeyib qurdlarınla ulaşım, dağlar”

 

Eyni nümunəni qızılbaş ordusu Alget çayı sahilindəki döyüşdə göstərir. Orada sərkərdə İmamqulu xan Qacar deyir ki, “ey qurdlar, qarşınızdakı qoyunun çoxluğundan qorxmayın”. Onda da yenə müxtəlif yerlərdən toplanan gürcü dəstələri qızılbaşların az olduğunu görüb, onların üstünə yerimişdilər və İmamquluxan Qacar döyüşdən əvvəl əsgərlərinə belə xitab edir. Biraz müasir dövrə doğru gəldikcə, biz “Koroğlu” dastanında bu süjeti görürük. Koroğlu şeirlərindən birində belə bir ifadə işlədir ki, “Yeyib qurdlarınla ulaşım, dağlar”. Qurdlarla ulaşmanın da qədim ənənəsi var. Eyni motivi, yəni qurdlarla ulaşmağı qədim rus qaynaqları təsdiq edirlər. Qıpçaqların xanı Bonyak xan döyüşdən əvvəl üzünü meşəyə tutub uluyardı, əgər onun səsinə bozqurd səs versəydi, deməli, sabahı gün o zəfər qazanacaqdı. Koroğlu da eyni sözü deyir – yeyib qurdlarınla ulaşım, dağlar! Yəni, həmişə zəfərdən zəfərə qoşum…

 

Üç dağ arası, üç göl arası: Gerçək Ergenekon Qafqaz ərazisindədir

Kosmosdan Qafqaza baxanda, Böyük Qafqazla Kiçik Qafqazın ortasındakı vadi tam şəkildə  dediyimiz Ergenekonu xatırladır. Qəribə nədir? Üç yer arası, üç göl arası… Dəmirqapı Dərbənd, Qarsdakı Qara Dərvənd və Xəzər dənizi. Yaxud, Van, Sevan, Urmiyə. Sevan üçüncü van deməkdir, Van gölü isə birinci Vandır. Xəzər sahillərində isə Duvan, yəni 2-ci Van adına rast gəlirik. Urmu gölünün qədimdə necə adlandığı bizə bəlli deyil. İstənilən halda, biz burada van və 3-cü Van gördükdə düşünmək olar ki, “Ergenekon” dastanı müəyyən bu bölgədə də yarana bilərdi. Niyə? Çünki sözün əsl mənasında dağlarla əhatə olunub. Bir məqama da toxunmaq lazımdır. Yunanlar hunları   van adlandırırdı. Sonrakı vaxtlarda hunların yerləşdikləri bölgələr Vənənd, Vunənd, Vanənd formasında işlənib. Oğuz xaqan Göyçə gölü ətrafında, “Qırxpilləkən”də dəfn olunub, niyə o gölə 3-cü Hun gölü deməyək? 1-ci hun gölü Türkiyədə, 2- ci hun gölü Urmiyədə, 3- cü hun gölü isə indiki Ermənistan ərazisində qalan ulu Oğuz xaqanının uyuduğu torpaqdır.

 

Mifologiyamızda bozqurd: “Qurdla qiyamətə qalmaq”

 

Mifologiyamızda bozqurd hansı formada yaşayır? Yəqin hamımız qurdla qiyamətə qalmaq deyə bir məsəl eşitmişik. Azərbaycanın istənilən bölgəsində bu ifadə işlədilir ki, filankəs qurdla qiyamətə qalacaq. Bu, türkün qurda verdiyi dəyərdir. Qiyamətə kim qalır? Yalnız uca yaradan. Və mələklər. Türk islamı qəbul edəndən sonra öz inancını islam inanclarından da bir pillə yuxarı qaldırır və deyir ki, qiyamətə qalan heyvan qurd olacaq. Bəs qurdun özünün ölümü necə təsvir edilir? Borçalıda bir çox yaşlı insanlardan qurdla qiyamətə qalmaq anlayşının mahiyyətini soruşdum. Qiyaməti belə təsvir edirlər – güclü külək başlayacaq, Tanrı bir külək göndərəcək və qurdun ayaqları qayaya yapışacaq, qayaya yapışıqlı şəkildə Tanrının göndərdiyi külək onun dərisini boğazından çıxarsa da, skeleti həmin qayanın üstündə qalacaq və həmin dəri Tanrının özünə çatacaq.

 

Türk törəsi və qurd xarakteri

 

Simvolikaya fikir versək görərik ki, türk xalqlarının mifologiyasında qurd qədər dəyər verilən ikinci belə varlıq yoxdur. Qurd ağzı bağlamaq, istər qurd dişini üstündə gəzdirmək – bunlar hamısı elə-belə yaranan inamlar deyil. Bunun təbii ki, kökü var. Ola bilsin ki, bu bağlılıq qurdun xasiyyəti ilə türk törəsi arasındakı oxşarlıqdan gəlir. Yəni, qurd ömründə bir dəfə evlənir, monoqam ailə insanlardan əvvəl bozqurdlarda olub. Sonra qurd leş yemir. O ancaq ovladığı heyvanın boğazını sındırır, biraz qanı ilə qidalanır, ondan sonra leşi çaqqallara qoyub gedir. Qurd qocalanda sürüyə yük olmamaq üçün sürüdən uzaqlaşır. Bu ancaq türk xarakterinə uyğundur. Türkü nicata aparan, türkün törəyişində yaxından iştirak edən bir heyvanla bağlı inanclar bu gün Novruz kimi təqdim etdiyimiz, əslində isə "Ergenekondan çıxış" bayramı ilə birbaşa bağlıdır. Artıq çərşənbələr başlayıb. Bütün tamaşaçıları təbrik edirik, qoy Ulu Tanrı Sizləri darlıqdan qurtarsın. Çünki "Ergenekondan çıxış" darlıqdan qurtarmaq deməkdir. Qoy, Ulusumuzun bayramı mübarək olsun!     

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning