Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Şamançılıq: en qedim inanc sistemi haqqında bilmediklerimiz

27/04/2016

21:00

27.04.2016 / 19:59 xeber –

 

 

APA TV-nin “Səsli tarix” layihəsinin növbəti buraxılışı ən qədim inanc sistemi olan şamançılığa həsr olunub. Verilişdə şamanizmin kökləri, formaları, türk inanc sistemində şamançılığın yeri və rolu, şamanizmi rəsmi din olaraq qəbul etmiş dövlətlər, islamda şamançılıq izləri kimi məsələlərə aydınlıq gətirilib. Sizləri proqramın aparıcısı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının dosenti Kərəm Məmmədlinin Dədə Qorqud irsində şamançılıq elementləri, şamanizmin əsas mərasimləri, bu sahədə aparılan tədqiqatlar barədə fikirləri ilə tanış olmağa dəvət edirik.

 

Şamançılıq: ən qədim inanc sistemi

 

Şamançılıq məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə dinin özünün yaranması məsələsinə və din tarixinə müraciət etmək lazımdır. Bununla bağlı iki cür baxış var: materialist və idealist. Materialistlər deyirlər ki, din insanın fiziki varlığının meydana çıxmasından sonra yaranan bir cərəyandır. Lakin ilahi nəzəriyyə tərəfdarları qeyd edirlər ki, din insanı yaradıb, yəni insanı yaradan ilahi varlıqdır. Materialistlər bəzən öz fikirlərindən çəkinməli olurlar. Çünki paleantropun (neandertal nəzərdə tutulur) özündə də dini inanclar olub. Yəni, materialistlərin qeyd etdiyi kimi, guya din “homo sapiens” yaranandan sonra meydana çıxıb fikri kökündən yanlışdır. Avropa ölkələrində, eləcə də Şərqi Avropada Latın dilində dinə “reliqiya” deyirlər. “Reliqiya” latın dilində “religiare” sözündən yaranıb, “əlaqə” deməkdir. Burada ilahi varlıqla insan arasındakı əlaqə nəzərdə tutulur. Dini inancların yaşı insanın yaşı qədər qədimdir.  Primitiv, yaxud ibtidai adlandırdığımız dini inancları müxtəlif kateqoriyalara ayırırıq. Burada totemçilik, anemizm, fetişizm əsas götürülür, sonra isə astral kultlar, aqrar kultlar və s. gəlir. Bunların hansının daha öncə yaranması mübahisə obyektidir. İnsan ilk növbədə heyvanat aləmindən ayrılıb. “Totemizm” hindu dilindən tərcümədə “onun nəsli” deməkdir.  Totemizm ayrı-ayrı insan qruplarının bu və ya digər heyvandan törəməsini nəzərdə tutan ibtidai din formasıdır. Fetişizm ayrı-ayrı material kultlara olan inancdır – büt, qaya parçası və s. Fetişizm portuqal dilində “fetişio” sözündən yaranıb, “kukla” deməkdir, yəni gəlincik. Anemizm isə “anema” ruh deməkdir, yəni ruhlara inama əsaslanır. Bunların hamısı kompleks şəkildə şamançılıqda birləşib.

 

Şamanlar: şeytanın qulluqçuları, yoxsa…

 

Bu kontekstdə bəzən dini formalardan üstün tutulan və bütün dinlərdə müşahidə edilən magiya anlayışına toxunmaq lazımdır. Təəssüf ki, magiya sözünü dilimizə dəqiq şəkildə tərcümə etmək mümkün deyil. Çünki onu cadugərlik kimi tərcümə etsək, onun türkəçarə dediyimiz müalicə magiyası mahiyyəti yaddan çıxmış olur. Eyni zamanda, şamanın mühüm funksiyalarından birini danışmamış olarıq. Şamançılıq lap ibtidai dövrlərdən yaranıb, hələ üst paleolit dövründən – “homo sapiens”in formalaşdığı dövrdən gələn din formasıdır. Şamanizm sözünün etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Məsələn, şamanizmi ilk dəfə Sibir xalqlarında tədqiq edən Novitski onları şeytanın qulluqçuları adlandırırdı. Sonrakı dövrdə Sibir xalqlarında şamanizmi Pallas araşdırmışdı. Lakin sonradan məlum oldu ki, bu inanc, nəinki Sibir xalqlarında, demək olar ki, Yer kürəsinin bütün hissələrinə yayılmış dini cərəyanıdır. Şamanizmə istər Amerikada, istər Afrikada, istər Avstraliya aborigenlərində, istərsə də Avrasiyanın bütün hissələrində rast gəlmək olar. Sadəcə, bəzi xalqlarda şamançılıq qədim dövrlərdən olub, sonradan əhəmiyyətini itirib, yaxud da təkmilləşib. Şamanizmin itməsi mümkün deyil. İslamda da şamançılığın müəyyən xüsusiyyətləri var. Avropa mərkəzçiləri şamanizmə sanskrit dilində “çaramana”, yəni rəqs edən mənasını verir.

 

Maqlar şamandırmı?

 

Türk alimlərindən Əbdülqadir İnan hesab edir ki, şaman sözü “qam” sözündən götürülüb. “Qam” o zaman ağsaqqal demək idi. Bu sahəni araşdırmış görkəmli alimlərdən Findeyzen  və Eleade də onunla razılaşır, bu alimlər “qam” sözünü öncədən görə bilən insan kimi səciyyələndirir. Hətta Findeyzen daha dərinə gedərək deyir ki, Midiyada maqlar dediyimiz insanlar, əslində elə şamanlardır. Yəni, şamanlarla Midiya maqlarını bərabərləşdirir. Eyni zamanda qeyd edir ki, şamanların həyata keçirdiyi funksiyaları bəzən xalq üçün Midiyadakı maqlar həyata keçirirlər. Avropada şamançılığı çox zaman midiyaçılıq adlandırırlar. Bu da xüsusi tədqiqat obyekti olacaq mövzudur.

 

Ağ şaman, qara şaman, ağ molla, qara molla…

 

Şamanlar iki kateqoriyaya bölünürlər. Fikir verirsinizsə, dilimizdə belə bir deyim var: “Ağzını qara molla yusun”. Belə çıxır ki, mollanın ağı da, qarası da var. Bəs bu haradan gəlir? Bu, ilk növbədə, bir zamanlar əcdadlarımızın da pərəstiş etdiyi şamançılıqdan gələn ideyadır – ağ şaman və qara şaman. Qara şaman daha çox qarğış edən şamandırsa, ağ şaman dua edir, gələcəkdən xəbər verir. Hərçənd, bu xüsusiyyət qara şamanda da var. Sadəcə, ağ şaman Umay ana ilə, qara şaman isə Erliklə əlaqədə olan bir qüvvədir. Nəticədə, hər ikisi Tenqriyə, yəni Tanrıya bağlıdır. Tanrının funksiyaları haqqında danışanda, şaman demək olar ki, onun yer üzündəki təmsilçisi sayılır. Bir çox türk mətnlərindən görünür ki, məhz şamanlar fəaliyyətlərində Ürgən, Erlik və Umay ana obrazlarını canlandırırlar. Sanki qaranlıq dünya ilə işıqlı dünya arasındakı vasitəçi rolunu oynayırlar.

 

Dədə Qorqud şaman olub?

 

Kimlər şaman ola bilərdi? Məsələn, Eleade qeyd edir ki, şamanlar fiziki cəhətdən deyil, ruhi cəhətdən əsəbi olan, indiki dildə desək, “vergi verilən” insanlar ola bilərdilər. O şamanlar gələcəkdən xəbər verərdilər. Bu məqamda “Kitabi Dədə Qorqud”dan bir epizodu yada salmaq yerinə düşər. Dədə Qorqud necə təsvir edilir? “Haqdan dürlü xəbərlər söylərdi”. Aydın görünür ki, burada Dədə Qorqud obrazını islama uyğunlaşdırmaq cəhdi var. Əslində, söhbət Azərbaycan türklərindən gedirsə, bütün din tarixi mənbədə onların qədim inanclarını istiqamətlənməsində istənilən halda şamançılıq dayanır. Bugünkü mollanın funksiyasına baxaq – dua yazmaq, fala baxmaq… İslam dinində bunlar yoxdur. Bunlar şamançılıqdan gələn xüsusiyyətlərdir.

Şamançılıq bütün dini cərəyanların fövqündə duran bir fikir cərəyanıdır. Burada bütün ibtidai din formaları özünü yaşatmaqla yanaşı, üstəlik, şamançılığın özünün dünya dinlərinə transformasiyası məsələsi var. Burada təbii ki, etimologiya mühüm rol oynayır. Məsələn, “Kitabi Dədə Qorqud”da şaman kəlməsinə rast gəlinmir. Lakin bir epizodu yada salaq. Qazan xanın evini yağmalanandan sonra Qazan xanın öz yurduna qayıtması var. Və orada Qazan xanın dilindən deyilən bnir fikrə diqqət yetirək – “Qum qumlayım, quma yurdum”. Əslində isə, belədir: “Qam qamlayım, qama yurdum”. Qam müqəddəs, pak, saf mənasında işlənən bir termindir. Bizim dildə o “qam” formasında işlənir. Həmin söz bugünkü slavyan dillərində “kamlaniye”  formasında işlənir. “Kamlaniye” həm cəzbə gətirmək, ekstaza gətirmək mənasını ifadə edir, eyni zamanda insanın ruhi vəziyyətini özünə qaytarmaq, yaxud dua etmək, bədəndən şər qüvvələri çıxarmaq mənasında işlənir. Bu söz də rus dilinə türk dillərindən keçib.

 

Ən qədim mərasimlər: Şamanın qurban verilməsi

 

Azərbaycan tarixinə diqqət yetirsək, ilk növbədə klassik mənada şaman kəlməsi işlənmir. Təbii ki, Midiya tarixi Azərbaycan tarixində böyük bir dövrü əhatə edir. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Qərbi Avropada şamançılıq deyəndə elə midiyaçılıq başa düşülür. Hətta Midiyada mövcud olan 6 tayfadan biri olan maq tayfasını Findeyzen İsrail övladlarının “levi” tayfası ilə eyniləşdirir. Çünki yəhudilər içərisində levi tayfası dini inancların daşıyıcısı və icraçısı idisə, Şərqdə, yəni Midiyada isə bu funksiyanı maqlar yerinə yetirirdi. Azərbaycanda isə istər Eleade, istər Ru, istər  Pallas, istər Nearadze tərəfindən təsvir edilən şaman obrazına biz ilk dəfə Strabonun “Coğrafiya” əsərində Albaniya ilə bağlı bir epizodda rast gəlirik. Orada belə bir yazı gedir ki, albanlar içərisində qut verilən, özündən cəzbə gələrək dürlü xəbərlər söyləyən insanlar xüsusi seçilirdi. Lakin qəribəsi budur ki, sonradan bu adam qurban verilərdi. Eyni mənzərəni Çin mənbələri Sibirdə təsvir edir. Deyilir ki, İmo adlı hökmdarın dövründə xüsusi bir adət vardı: az tayfasından olan adamların edamı. Maqlar və azlar arasında olan bağlılığın kompleks araşdırılmasına ehtiyac var. Əgər Sibirdə az tayfasından olan adamlar qurban verilirdisə, Albaniyada isə şaman qurban verilirdi. Əlini qurbanlıq şamana vurub üzünə sürtən adam guya gələcəkdə xoşbəxtlik tapacaqmış.

 

Azərbaycanda xristianlığın təqibinə məruz qalan şamançılıq sistemi

 

Lakin sonrakı dövrdə nəyi izləyirik? Təəssüf ki, rus dilində “çaradeyi”, “volxvı” şəklində yazılır. Musa Kalankaytuklunun (ona Musa Qalakəndli də deyirlər), yaxud Musa Kaqan Katvadzenin əsərində Aqoen kilsə məclisindən sonra (xristianlıq Albaniyada rəsmi din elan olunandan sonra) qeyri-xristianlar təqib edilməyə başlayanda, təqib edilənlər arasında tez-tez türkəçarə işinə baxanların, cadugərlərin öldürülməsi səhnəsinə rast gəlirik. Onları çayda boğurdular, edam edirdilər. Bu da onu göstərir ki, Albaniyada, yəni Şimali Azərbaycanda zorla olsa da, bu cərəyanın kökünü kəsmək mümkün olmayıb. Çünki şamançılıq yeni dinlərin içərisində transformasiya olundu və dövrümüzə qədər gəlib çıxıb.

 

Şamançılıq yalnız türk inanc sistemidir?

 

Şamançılığı yalnız türk xalqları ilə bağlamaq fikri ilə razı deyiləm. Çünki Avstraliyada da şamançılıq, onun izləri var. Şimali Amerika hinduları arasında da şamançılıq geniş yayılıb. Afrika qəbilələrində şamançılığın izləri var. Bu da ilk növbədə, ruha inamla, fetişizm, totemizm ilə bağlıdır. Çünki dini kitabı olmasa belə, şamançılıq ibtidai dinləri özündə ehtiva etdiyinə görə, bütün yer kürəsində şamançılığın izlərinə rast gəlmək mümkündür. Vaxtilə marksistlər tərəfindən belə bir fikir irəli sürülmüşdü ki, nə qədər ki, tək hökmdar yox idi, monoteist dinlər də yox idi. Bu, kökündən yanlış fikirdir. Bu fikir vaxtilə Engels tərəfindən irəli sürülüb. Şamanlar dövlət içərisində uyğunlaşa bilirdilər. Məsələn, Firdovsinin əsərində belə bir epizod var. İran ordusu Turan üzərinə yeriyərkən İran ordusunu qarşılayan dodaqları altında zümzümə edən, müəyyən daş parçaları atan, uzun saçlı, əllərində qaval tutan adamlarla rastlaşıblar. Onlar şamanlardır. Çin mənbələrində qeyd olunur ki, Çin ordusu hunlar üzərinə yürüş edərkən hunlar içərisindən 3 nəfər çıxdı, qaval çalıb qarğış etdi, göy tutuldu, ildırım Çin ordusunu darmadağın etdi. Daha müasir dövrə yaxınlaşdıqca ərəb mənbəsində yazılanlara görə, indiki Dərbəndə yaxın bir yerdə birdən qayanın içərisindən 2-3 nəfər çıxdı, üzlərini görə tutub, qarğış etdilər və ərəb ordusu dumanın içərisində itib, batdı. Burada şaman yurdun qoruyucusu funksiyasını yerinə yetirir.

 

3, 7, 40 mərasimi, ehsan vermək, qurban kəsmək: İslam dinində şamançılıq izləri

 

İslamın qəbulundan sonra isə Dədə Qorqudu şaman kimi də görə bilərik. Çünki o həm elinin ağsaqqalıdır, həm gələcəkdən dürlü xəbərlər söyləyir, həm insanlara ad verir. Dədə Qorqud bütün bu xüsusiyyətləri özündə cəmləyir. Sonrakı dastanlarda həmin şamanlar aşıqlara, ozanlara çevrildilər. Fikir vermisinizsə, həmin ozanlar bütün dastanlarda Tanrıdan qut alırlar, kiminlə evlənəcəkləri onlara ayin olur. Sufilikdəki ilahi eşq də şamançılıqdan süzülüb gəlib. Din heç zaman itmir. Uzun müddət xalqın ruhunda, qəlbində yaşadığı bir kompleksi hansısa yeni dinin qəbulu ilə silib atmaq mümkün deyil. İslam dinində, şamançılıqda olduğu kimi, elə məqamlar var ki, bir-birinə qovuşur. Məsələn, monoteizmdə Tenqri, burada isə Allah. Digər tərəfdən şamançılıq müəyyən xüsusiyyətləri İslama oturda bildi. Bunu xüsusilə, dəfn mərasimlərində görmək olar, məsələn, 3,7, 40, hətta indiki 52 də mərasimləri… Düzdür, o zaman bu funksional xarakter daşıyırdı. Bilirik ki, 3 gündən sonra üzdə tükün uzanması dayanır, 40 gündən sonra əzaların sümükdən ayrılması prosesi başlayır. Hətta o zaman İslamı yenicə qəbul etmiş Volqa bulqarları içərisində olmuş ərəb səyyahları qeyd edirlər ki, 3 gün sonra mütləq şaman (hərçənd, ona şaman yox, molla deyilirdi) gələrdi ki, “mən rəhmətliyi yuxumda gördüm, dedi ki, mənim atımı mənim dalımca göndərin” . Nə demək idi bu? Yəni, at kəsilib, aş bişirilib, ehsan verilməli idi və tayfa üzvləri dua etməli idilər ki, həmin atın ruhu həmin insana qovuşsun. Belə olarsa, o, uçmağa gedəcək. Uçmaq isə şaman etimologiyasında “İslamın cənnəti” deməkdir. Sonradan mal qurban verilməsi, ehsan verilməsi əslində şamançılıqdan gələn kompleksin bugünkü yaşantısıdır.

 

Atillanın, Çingiz xanın, Hülakü xanın dini – şamançılıq

 

Şamançılıq hansısa dövlətin dövlət dini olubmu? Bəli. Konkret dövrü götürək. Çingiz xan dövrü. İstər Çingiz xan, istərsə də ondan sonrakı dönəmlərdə ayrı-ayrı şahzadələr arasında fərqli dinlər yaransa da, onlar şamançılığa uyğunlaşmışdılar. Hətta belə bir epizod var ki, Çingiz xan İslam alimini dəvət edir və həmin alim ona uzun-uzadı tək Allah haqqında danışır. Və Çingiz xan ona belə cavab verir: “Siz Tenqrinin tək olduğunu indimi bildiniz? Bunu sübut etmək üçün bu qədər danışmağa nə ehtiyac vardı? Yaxud Hülakü xan. Hülakü xan da Yaxın Şərqə hücum edəndə təbii ki, istər islam, istər xristian, istərsə də yəhudi dininə mənsub insanlar onu öz tərəfinə çəkmək istəyirdilər. Xristianların elçiləri Qaraqoruma daha tez getmişdilər. Lakin Hülakü xandan soruşanda ki, sən hansı dinə üstünlük verirsən? O demişdi ki, bütün dinlər əlimdəki barmaqlar kimidir. Yəni, bir dini digərindən üstün tutmaq yox idi. Hərçənd, davranışları göstərirdi ki, o daha çox ortodoks islama qarşı yönəlmişdi, hər halda, Hülakü xan dinlər arasında o qədər də fərq qoymurdu. Onun inancı Tanrıya idi. Bəlkə də buna görə bir çox türk xalqları islamı asanlıqla qəbul etdilər. Çünki şamançılıqda da, islamda da tək Tanrı inancı var idi. Məsələn, Atillanın Ön Asiyaya gəlişi zamanı xristianlar onu xristianlığa dəvət etsələr də, o demişdi ki, “əgər sizin dini kitablarınızda tək Tenqri  varsa, Allah təkdirsə, biz o dini qəbul edə bilərik”.

 

Şamanlar və sufilər

 

Şamançılığın sosial funksiyası var. B əs şamançılıq ayrı-ayrı sosial institutlar arasında necə əlaqə yaradırdı, bunu necə tənzimləyirdi? Məsələn, şamançılıqda çoxarvadlılıq o qədər də geniş yayılmayıb. Çünki deyilirdi ki, Tanrı təkdir, insanın da tək həyat yoldaşı olmalıdır. Bundan başqa, ata-oğul münasibətində Tenqri Allah idi. Bu gün dilimizdə qalıb. Belə bir deyim var: “Ata haqqı, Tanrı haqqıdır, ana haqqı Peyğəmbər haqqıdır”. İslam dinində bu yoxdur. Bu, şamançılıqdan gəlir. “Qurani-Kərim”in istənilən mənbəsində,  heç bir ayə və ya surədə bununla rastlaşmaq mümkün deyil. Böyüklərə sayğı, kiçiklərə qayğı şamançılıqdan gəlir. İslam yaranandan sonra nə qədər fikir, təriqətlər meydana çıxsa da, onun daha təmiz daşıyıcıları sufilər oldu. Şah Babanın gözəl bir deyimi var: Şahın imanını iqrar edənlər qazilər, əxilər, abdallar oldu. Bunlar İslam dini qəbul edildikdən sonra, 9-cu əsrdən süzülüb gələn sufilərin davamçıları idilər. Sufilər də şamanlar kimi tərki-dünya idilər. Hər ikisinin dünya malında gözü yoxdur. İslamda vəqf sistemi olsa da, şamançılıqda bu yoxdur. Çünki şaman maddi varlıq haqqında düşünmür. Şaman mənəvi qidaya üstünlük verir. Eynilə, sufilərdəki kimi. Sufilər bahalı paltar belə geymirdilər. Bu cür paklığı, saflığı, müsəlman dindarlığında, öz dindaşlarını az qala qırğına göndərən xristianlarda belə görmürük. 

 

 

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning