Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Əfqanıstanda 100 illerdir “Azerbaycan serhedini” qoruyan tayfa

24/05/2016

19:56

24.05.2016 / 18:52 xeber –

APA TV-nin “Səsli tarix” layihəsi çərçivəsində 24 oğuz boyundan biri olan əfşarların tarixdə yeri və roluna dair mövzunu davam etdiririk. Proqramda sayları 10 milyondan çox olan, İraq və Suriyada türkman, Pakistan və Əfqanıstanda qızılbaş adı ilə tanınan, Anadoluda, İranda, Azərbaycanda toplu şəkildə yaşayan əfşarlarla bağlı yeni maraqlı faktlar yer alıb. Sizləri proqramın aparıcısı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının dosenti Kərəm Məmmədlinin əfşarlarla bağlı fikirləri ilə tanış olmağa dəvət edirik.

 

 

Ərdəbilin işğalı şərəfinə İstanbulda, Bakının işğalı şərəfinə Peterburqda atəşfəşanlıq

 

Əfşarlar oğuzların 24 boyundan biri, həm də dövlət qurmağa nail olmuş 5 böyük boydan biridir. Onlar təkcə Yaxın və Orta Şərqin güclü dövlətlərindən olan Zəngilər, Qaramanoğulları, Germiyanoğulları dövlətlərinin qurulmasında iştirak etməyib, həm də Azərbaycan türklərinin soy kökünün formalaşmasında önəmli rola sahib olublar. Səfəvilər dövlətinin zəifləməsi dönəmində əfşarlar yenidən tarix səhifəsinə çıxırlar. Bu tayfanın nümayəndəsi olan Nadir xan yenidən Azərbaycanın  bütövlüyü qorumaq uğrunda mübarizəyə başlayır. Onun fəaliyyəti elə bir dövrə təsadüf etmişdi ki, Azərbaycan qərbdən Osmanlı, şimaldan Rusiya, şərqdən isə əfqan tayfalarının hücumuna məruz qalmışdı və faktiki olaraq, Azərbaycan türklərinin əlində Ərdəbil və onun ətrafındakı ərazilər qalmışdı.  Belə bir zamanda Rusiya bu əraziyə soxulmaq üçün Pyotrun bəyannaməsindən istifadə etmişdi (Rusiya imperatoru I Pyotr 1722-ci ildə Azərbaycan türkcəsində “Bəyannamə” hazırlatmışdı). Hətta 1723-cü ildə imzalanmış Peterburq müqaviləsinə əsasən, Xəzər dənizinin sahil boyu ruslara verilməli di. Eyni zamanda rusların bu bölgədə hərəkətliliyi Qərb tərəfdən Osmanlını da hərəkətə keçirir və işğal başlanır. Hətta rus qoşunları ilə toqquşma ehtimalı da yaranır. 1724-cü ildə Rusiya ilə Osmanlı arasında “İstanbul müqaviləsi” imzalanır. Bu müqaviləyə əsasən, Xəzər dənizinin qərb sahilləri Rusiyanın, qalan ərazilər isə Osmanlının ixtiyarına verildi. Ərdəbil isə neytral şəhər hesab olunurdu və heç bir dövlət tərəfindən işğal olunmamalı idi. Lakin təəssüf ki, Ərdəbil Osmanlı tərəfindən işğal edilir. Bakının tutulması şərəfinə Peterburqda, Ərdəbilin tutulması şərəfinə isə İstanbulda atəşfəşanlıq təşkil olunur. Məhz belə bir zamanda əfşar soyundan olan Nadir xanın siyasi fəaliyyəti başlayır.

 

Rusları və Osmanlını Azərbaycandan çıxaran, Səfəvilərin tarixi ərazilərini bərpa edən Nadir xan Əfşar

 

Nadir türk-islam adəti ilə siyirmə qılıncını boynundan asaraq II Təhmasibin qulluğuna gəlir. Bu o demək idi ki, “qarşında boynum ipdən də nazikdir. Ya icazə ver yolunda döyüşüm, ya da bu qılıncla başımı kəs”. Təbii ki, Nadir kimi sərkərdənin onun səfinə keçməsi II Təhmasibi daha da qüvvətləndirir. Nadir qüvvələrinin əksəriyyəti məhz əfşar tayfalarından ibarət idi. Çox qısa zamanda 1725-27-ci illərdə ard-arda əfqanları məğlub edən Nadir onları demək olar ki, Səfəvilərin şərq sərhədlərindən uzaqlaşdıra bilir. Bundan sonra Nadir xan Əfşarın qoşunlarının əsas zərbə qüvvəsi osmanlılara doğru yönəlir. Nadirlə II Təhmasib arasında razılaşma var idi. Onlar hər addımı bir yerdə atmalı idilər. Nadirin şöhrətinin, orduda nüfuzunun artması istər-istəməz II Təhmasibin qısqanclığına səbəb olur. Və Təhmasib Nadirdən xəbərsiz Osmanlı ilə savaşa girərək məğlubiyyətə uğrayır. Bundan sonra imzalanmış müqaviləyə əsasən, vaxtilə Nadir tərəfindən azad edilmiş Araz çayından şimaldakı torpaqlar yenidən Osmanlının əlinə keçir. Bu zaman Nadir Təhmasibi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa məcbur olur. Onun oğlu III Abbası şah elan edir, özü də onun qəyyumu, yaxud atabəyi kimi çıxış etməyə başlayır. Nadir dövrün ən güclü ordularından olan rus ordusunu 1732-ci il Rəşt və 1735-ci il Gəncə müqaviləsi əsasında bu ərazilərdən çıxarmağı bacarır. Osmanlı ilə yenidən başlanan savaşda onları sarsıdıcı məğlubiyyətə uğradan Nadir Səfəvilərin tarixi ərazilərini bərpa edir.

 

“Azərbaycanın Napoleonu” Nadir şah

 

Nadirin gücü nədə idi? İlk növbədə, Azərbaycan türklərinə arxalanmasında. İkincisi, Nadir hərb sənətində yenilik etmişdi. Ayrı-ayrı mənbələrdə onu İran, fars “Napoleonu” adlandırırlar, ancaq italyan dilli ədəbiyyatda, məsələn, Rafael Bledanın əsərində Nadir “Azərbaycan Napoleonu” adlandırılır. Nəyə görə onu belə adlandırırdılar? Əslində, nəzərə alsaq ki, Nadir Napoleondan əvvəl yaşayıb, Napoleona “Fransanın Nadiri” deyilməli idi. Nadir ilk dəfə topçuluq sənətində yenilik etmişdi – topun lüləsinə dərəcə vermişdi. Topun lüləsi nə qədər yuxarı qalxarsa, onun atılma məsafəsi o qədər kiçilir. Nadir bu dəyişikliyi etməklə Osmanlı ordusunu çaşdırmışdı. Hərbi dildə desək, “kimyəvi silah”dan da ilk dəfə Nadir istifadə edib. Düzdür, buna klassik mənada kimyəvi silah demək olmazdı. O, qurğuşun əvəzinə kükürddən istifadə etmiş və itki olmasın deyə bu addımı atmışdı. Kükürd gözü yaşartdığına görə, Nadir toplarının atəşindən sonra Osmanlı ordusu döyüşsüz geri çəkilirdi. Nadir rəqiblərinə qarşı amansız deyildi. O, 1736-cı ildə unudulmuş türk qaydasını, “Gənəş” adlı məclisi bərpa edir. Buna tarixdə “Muğan qurultayı” deyilir. Muğan qurultayında Nadir şah elan olunur.

 

Hindistan şahına məktub: “Mənimlə ancaq türk dilində danışmalısan”

 

Nadir haqqında yazan bütün mənbələr onun ancaq türk dilində danışdığını qeyd edirlər. Hətta Hindistana yürüş zamanı onun Məhəmməd şah Moğola məktubu var. Bu məktubda o, türk olduğunu, böyük nəsil və böyük tayfadan olduğunu xüsusi vurğulayır, eyni zamanda onunla türk dilində danışılmasını tələb edirdi. Sərkərdələrindən biri Məhəmməd şah Moğola tövsiyə etmişdi ki, Nadirin xoşuna gəlmək istəyirsə, onunla türk dilində danışsın.

 

Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar dövlətləri – tarixdə 1925-ci ilə kimi İran adlı dövlət olmayıb

 

Nadir şahın dövründə Azərbaycan dövləti olduğu kimi qalırdı. Əgər keçmişdə bu dövlətə “Məmləkəti-Məhrusi Səfəvi”, yəni Səfəvilər dövləti deyilirdisə, sonradan Azərbaycan metropoliyası olan dövlət “Məmləkəti-Məhrusi Əfşaran”, yəni Əfşarlar dövləti  adlandırılır. Əfşarlar dövlətçilik ənənəsini qacarlara ötürəndə isə dövlətin adı dəyişdirilərək “Məmləkəti-Məhrusi Qacar” olur. Bu ad 1925-ci ildə Qacarlar hakimiyyətdən devrilənə qədər qorunub saxlandı. 1725-ci ildə Rza şah Pəhləvi dövlətin adının İran adlandırılması ilə bağlı dünya ölkələrinə müraciət edir və onun istəyi 10 ildən sonra reallaşır. Çox təəssüf ki, buna qədər coğrafi məna daşıyan ad artıq siyasi mənada işlənməyə başlayır.

 

Türkiyə tarixşünaslığı: Nadir türk dünyasının sonuncu cahangiri olub

 

Nadir, haqqında danışdığımız əfşarlar arasında ən böyük simalardan biri idi. Hətta Türkiyə tarixşünaslığında da belə bir etiraf var – “türk dünyasının sonuncu cahangiri Nadir”.

Nadirin vəfatı əfşarların siyasi səhnədən uzaqlaşması demək deyildi. Hakimiyyətə növbəti türk dövlətinin, türk soyunun gəlməsində yenə də əfşarlar mühüm rol oynamışdılar. Nadirin öldürülməsindən sonra bu ərazidə yaranmış dövlətlər, xüsusilə Azərbaycanda 2 böyük xanlığın –  Qarabağ və Urmiya xanlığının başçıları əfşar soyundan idi. Qarabağda hakimiyyətə gələn Pənahəli xan əfşarların Cavanşir soyundan idi, Urmiyada hakimiyyətə gələn Fətəli xan Əfşar isə Nadirin doğma əmisi oğlu idi. Məhz bu xanlıqlar Azərbaycanın birləşdirilməsi uğrunda sonadək mübarizə aparan xanlıqlardır. Tarixin bundan sonrakı mərhələsini təhlil edərkən təssüf ki, qacarları əfşarlara qarşı qoymağa çalışırlar. Bu, kökündən yanlış iddiadır. Bu coğrafiyada hakimiyyəti ələ almağa çalışan zəndləri geri oturdan məhz qacarlarla əfşarların birliyi oldu.

 

Nadir şahın indiki Hindistan, Pakistan və Əfqanıstanda varisləri

 

Əfşarların yayılma arealı təkcə Azərbaycan ərazisi ilə məhdudlaşmır. Bunu istər toponomika, istərsə də əfşarların müasir durumu ilə izah etmək mümkündür. Əfşarların yayılma arealının ən şərq nöqtəsi indiki Hindistan sərhədləridir. Bugünkü əfşarların yaşadığı ərazilərin tarixi coğrafiyası demək olar ki, 90% Nadir şah imperatorluğunun sərhədləri ilə üst-üstə düşür.  İndiki Pakistanın Lahor şəhərində əfşarlar Qızılbaşiyan adı ilə tanınır.

 

Əfqanıstan əfşarları: “Burada Əzərbəycan sərhədlərini qoruyuruq”

 

İndiki Əfqanıstanın Qəndəhar və Kabil şəhərlərində yaşayan əfşarlar çox zaman özlərinə qızılbaş deyirlər, amma son zamanlar etnonim kimi əfşar sözündən istifadə etməyə üstünlük veriblər. Hətta indiki Əfqanıstan ərazisində Qarabağ adında bir neçə yaşayış məskəni var. Onların danışdığı dili ilə, bizim dil arasında heç bir fərq yoxdur. O cümlədən davranışlarımız və dünyagörüşümüz arasında da. Əfqanıstan hərbi xidmət keçən zaman burada yaşayan əfşar ağsaqqalları ilə söhbətləşmək fürsətim olub. Əfşar ağsaqqallarına “niyə burada məskunlaşmısınız” sualı verəndə, cavab verirlər ki, “biz Əzərbaycan sınırını qoruyuruq”. Mən orta məktəb səviyyəsi olmayan əfşarı elmi dərəcəsi olan alimdən üstün tuturam.

 

Azərbaycanda əfşar toponimikası – Afşar, Qaramanoğulları, İmir, Qırxlı, Ərəş, Dəllər…

 

Qərbə doğru getdikcə Məşhəd əfşarların ən çox yaşadığı bölgələrdən biridir. Məşhədin paytaxt olduğu Xorasan əhalisinin xeyli hissəsi əfşarlardır. İndiki İran İslam Respublikasının digər hissələrində də onlar geniş şəkildə yaşayırlar. Əfşarlar Xuzistan, Həmədan, Kirmanda, cənubda olan ərazilərdə məskunlaşıblar. Şimali Azərbaycanda əfşarların yayılma arealını oradakı toponomikası ilə izləmək mümkündür – Azərbaycanda Afşar, Qaramanoğulları, İmir, Qırxlı, Ərəş, Dəllər kimi yer adları  adlarını daşıyan bölgələr var, bunlar əfşar tayfalarının adlarıdır.

 

Dövrümüzün əfşar yurdları – Anadolu, Mosul, Kərkük, Hələb, Şam…

 

Əfşarların müasir dövrdə yaşadığı digər bölgələr isə Türkiyə Respublikasında Anadolu, oradan cənubda  Mosul, Kərkük, eyni zamanda indiki Suriya ərazisində Hələb və Şam hesab olunur. Hətta əfşarların bir qolunun İordaniya və Livan ərazilərində yaşadıqları da məlumdur. Bu ərazilərdə əfşarların yerləşməsi Səlcuqlardan da əvvəlki dövrlə əlaqəlidir. Təəssüf ki, Osmanlı ərazisində yaranan bu dövlətlərdə əfşarlar həddən artıq təqiblərə məruz qalıblar. Nəticədə onların böyük bir qismi ya dağlara çəkilib, ya da osmanlılara qarşı mübarizə aparırdı.

 

Koroğlu, Dadaloğlu – mənşəcə əfşar olan el qəhrəmanları, el ozanları

 

Azərbaycan dastanlarının ən böyük qəhrəmanlarından biri Koroğlu mənşəcə əfşar idi. Hətta Türkiyə, Anadolu folklorunda onun adı Dadaloğlu Koroğlu deyə keçir. Dadaloğlu isə nəinki, Kərkük, Bayır-Bucaq, Anadolunun, ümumiyyətlə, türk dünyasının ən böyük ozan şairlərindən biridir. Onun əfşarlarla bağlı məşhur misraları var:

 

“Aman, yenə köç eylədi əfşar elləri, fərman padişahın, dağlar bizimdir”.

 

Kərkük, Mosul, Bayır-Bucaqda mücadilə verən soydaşlarımız, qardaşlarımız – əfşarlar

 

Təəssüf ki, bu gün Türkiyədə əfşarları yanlış olaraq başqa bir etnos hesab edirlər. Kürd olduqları iddia olunan Anadolu əfşarları əslində türkdür. Sadəcə, Osmanlı dəftərdarlarının təzyiqindən  yaxa qurtarmaq məqsədilə əfşarların bir qismi özlərini başqa adla tanıtmağa məcbur olmuşdular. Osmanlı dövründə əfşarları daha çox ucqarlara sürgün edərdilər. Bu səbəbdən də əfşarlar indiki Suriyada, Kərkükdə, Mosulda, yəni öz tarixi yurdlarında qala biliblər. Osmanlı bölünəndən sonra onların faciəli günləri başlanır. Əfşar türkmanlarına qarşı 50-ci illərdə İraq soyqırımı törədilib, Suriyada BƏƏS və ondan əvvəlki rejimlər dövründə basqılar olub, əfşar türkmanlarının ana dilində qəzetinin dərc olunmasına qadağa qoyulub, hətta onlara evdə belə türk dilində danışmaq qadağan edilib. Bunlar əfşarların ağır həyat yaşadıqlarını sübut edən faktlardır. Bu gün Azərbaycan türkü unutmamalıdır ki, Kərkük, Mosul, Bayır-Bucaqda yaşayan əfşarlar onlar üçün yad deyil, onlar bizim doğma qardaşlarımızdır. Bu gün onların orada yaşamaq uğrunda apardıqları mübarizə bizim tərəfimizdən də dəstəklənməlidir.

 

Atatürk əfşarlara necə sahib çıxıb?

 

1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra Mustafa Kamal Atatürk əfşarlara xüsusi önəm verirdi. Bu məqsədlə hətta köy institutları yaradılmışdı. Əfşarlara torpaq paylandı, milli kimlikləri bərpa edildi, onların türk şüuru ilə fəxr etmələri üçün geniş şərait yaradıldı. Sanki Mustafa Kamal vaxtilə Nadirin atdığı addımı təkrar edirdi. Muğan qurultayında Nadirin qəbul etdiyi ən mühüm qərarlardan biri sünni-şiə xilafətini aradan qaldırmaq olmuşdu. O zaman sünni-şiə xilafətini aradan qaldırmaq üçün cəfəriliyə keçmə təklifi ruhanilər tərəfindən yaxşı qarşılanmamışdı.

 

Əfşarların sayı nə qədərdir – 10 milyon, yoxsa daha çox?

 

Hazırda əfşarların sayına gəldikdə isə, bunu dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil. Çox zaman əfşarların sayı məsələsi gündəmə gələndə 1967-ci il siyahıya alınmasının nəticələri əsas götürülür. O siyahıya əsasən, İran ərazisində 350 min, Əfqanıstan ərazisində 30 minə yaxın əfşarın yaşadığı göstərilir. Türkiyə ərazisində əfşarlar ayrıca etnos kimi götürülmür. Bu da onların sayını müəyyən etməyə imkan vermir. Sadəcə olaraq, tarixi-coğrafi areallara baxsaq, yaşayış məntəqələrinin sayı ilə hesablasaq, Türkiyədə əfşarların sayı bəlkə də 2 milyona yaxındır. Əgər 1967-ci ildə Əfqanıstan ərazisində 30 min əfşar yaşayıbsa, o dövrdən artıq 56 ilə yaxın zaman keçib. Ən kiçik əfşar ailəsində 8-11 uşaq olur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Əfqanıstanda əfşarların sayı bəlkə də 100 minləri keçib. Eyni sözü Hindistan haqqında da demək olar. Bu ölkədə Heydər Qızılbaş adlı əfşar balası Hindistanın boks üzrə çempionu olmuşdu. Hindistan və Pakistan arasında mübahisə predmeti olan Kəşmirdə, Pakistanın Lahor bölgəsində yaşayan əfşarları da hesablasaq, o zaman ümumilikdə, əfşarların sayı 5-6 milyona çatmış olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, çox zaman ayrı etnos kimi təqdim olunan bıçaqçı, teymuri tayfaları da əfşarlardan ayrılıb. 90-cı illərin sonuna yaxın Suriyada 3 milyon, Kərkükdə isə 1-1,5 milyon əfşar yaşadığı göstərilirdi. Bütün bu rəqəmləri toplasaq, əfşarların sayının 10 milyona yaxın olduğunu demək olar.

 

Zərbi-məsəl: “Niyə qaçırsan, ardınca əfşar atlısı düşüb?”

 

Əfşar adı təkcə, zərb-məsəllərdə deyil, təbii ki, həyat tərzində də öz əksini tapıb. Bugünkü Kayseri, Konyada belə bir deyim var: “Niyə bərk qaçırsan? Ardınca əfşar atlısı düşüb?” Əfşarların mübarizəsi Türkiyə əfşarlarının zərb-məsəllərində, deyimlərində, mahnılarında indi də qalıb. Qeyd etdiyimiz kimi, əfşarların ən böyük şairlərdən biri Dadaloğlu idi. Bugünkü Rumelindən  Hindistanın şimalına uzanan  böyük ərazidə yaşayan əfşarların birliyinin təmin edilməsi təkcə, Azərbaycanın deyil, eyni zamanda Azərbaycanla qardaş olan, bir millət,  iki dövlət olan Türkiyənin də vəzifə borcudur.  Bu iki dövlətin əsas etnik ünsürlərindən olan əfşarların maddi və mənəvi mədəniyyətinin, folklorunun və digər sahələrin araşdırılması ilə ciddi şəkildə məşğul olunmalıdır.

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning