Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Sibire gizli qaçış, Xruşşova 7 teleqram, “ratsiyaları söndürün”… – Şemkirli “Qaqarin”in tarixçesi

29/07/2016

17:20

29.07.2016 / 16:17 xeber –

 

“Mən 8-ci si­nif­də oxu­yan­da SSRİ-nin neft sə­na­ye­si na­zi­ri Ni­ko­lay Bay­ba­kov Şamxora (indiki Şəmkir – red.) gəl­miş­di. O, SSRİ Ali Sovetinə deputatlığa namizəd idi. Rus­ca yaşıd­la­rım­dan bir qə­dər yax­şı da­nış­dı­ğım­dan, ali qo­na­ğa mək­tə­bi­miz ba­rə­də mə­lu­mat ver­mək mə­nə hə­va­lə edil­miş­di. Mən nazirə əvvəlcədən hazırlanmış mətnlə məktəbimiz barədə danışmaqdan savayı, bir kənd uşağı kimi özümü narahat edən problemlərdən də bəhs etdim. Dedim ki, əziz  Nikolay Konstantinoviç! Mən sizə deputatlığa namizəd kimi iki məsələdən ötrü müraciət edirəm: məktəb yolunun asfaltlanması və işıq çəkilməsi üçün xahiş edirəm. Evdə biz təmiz paltar geyirik, məktəbə çatanda isə üst-başımız palçığa bulaşır. Yola asfalt döşənməlidir, amma buna pul ayırmırlar. Axşam saat beşdən sonra qaranlıq düşür, məktəbdə isə işıq yoxdur. Mən bilmirəm, biz nə vaxt oxumalıyıq? Bir də onu demək istəyirəm ki, mən də neftçi olacağam. Sizi əmin edirəm ki, məktəbi bitirdikdən sonra neft institutuna daxil olacağam. Bu gö­rüş mə­nim ta­le­yim­də həl­le­di­ci rol oy­na­dı. İns­ti­tu­tu bi­tir­dik­dən son­ra tə­yi­na­tı­mı Ba­kı­ya ver­di­lər. Mən Bay­ba­ko­va mək­tub ya­za­raq, on­dan Si­bi­rə kö­çü­rül­mə­yi­mi xa­hiş et­dim. Amma mən deyən kimi olmadı. Məni Moskvaya çağırıb, Kuzbasa göndərdilər. Heç yolpulumu belə vermədilər”.

 

Bəs niyə Sibirə axı? Doğma Bakını qoyub ucu-bucağı bilinməyən Sibirə nə çəkirdi onu? Əslində bu, təsadüfi bir istək deyildi. Babası danışmışdı ona Sibirdən. Babası Süleyman. O Süleyman ki, çar hökumətinə vergi verməkdən boyun qaçırmışdı. Bir dəfə isə  Moruldakı mollanın üstünə it buraxmışdı. Cəzası ağır olmuşdu. Məhkəmə onu Sibirə sürgün etmişdi. Düz 20 il müddətinə. Amma rus-yapon müharibəsi başlayanda Sibirdəki katorqadan cəbhəyə göndərmişdilər. Müharibədə böyük qəhrəmanlıq göstərmişdi. Əvəzində cəzasını sona kimi çəkməmişdi, necə deyərlər, çar 2-ci Nikolay tərəfindən əfvə düşmüşdü. Həmin ərəfədə sibirli qız Olqa İosifovna ilə evlənmişdi. Onu da götürüb  vətəninə qayıtmışdı. Atası bu rus qızını gəlin kimi qəbul etmək istəmirmiş. Əlacı kəsilən Süleyman qızın adını dəyişir, Olqa islamı qəbul edib, olur Firuzə. Sonra oğul-uşaq, nəvə-nəticə yiyələri olurlar. Həm babası, həm də nənəsi Firuzə Sibirdən o qədər danışmışdı ki, görmədiyi yerlərə belə vurulmuşdu, balaca Fərman…

 

 

Hə, yəqin bildiniz söhbət kimdən gedir. O adamdan ki, günü bu gün Rusiya kimi dövlət iqtisadiyyatının ayaqda qalmasına görə bu şəxsə borcludur. O adamdan ki, SSRİ-nin qan-qan deyən vaxtında partiya-filan, bir sözlə heç nəyi nəzərə almayıb, Moskvadan belə cavab gözləmədən Sibirə yollanmışdı. Bu özbaşınalığa görə, hətta onu həbs və güllələnmə belə gözləyirdi. Amma dediyindən əl çəkməmişdi. Və nəhayət, istəyinə çatmışdı. 1961-ci il martın 21-də, Novruz bayramı günü Megion kəndi yaxınlığında qazdığı ilk quyu fontan vurmuşdu. Moskvada isə buna inanmamışdılar.

 

Amma paytaxta israrla teleqram göndərməkdə davam etmişdi. Bir gündə 7 teleqram. Vur-tut 3 sözdən ibarət teleqram: “Mən qalib gəldim”.

 

Moskvada, Kremldə isə sovet lideri Xruşşovun başını yeyirdilər az qala. “Bu, təbii  anomaliyadır. Yalandır. Avantüradır. Sibirdə neft yoxdur, ola da bilməz”. 4 gün sonra Ust-Balık rayonundakı ikinci quyudan da neft fontan vuranda isə Salmanov şəxsən Xruşşovun özünə radioqram göndərir: “Nikita Sergeyeviç, mən neft tapmışam. Başa düşürsüz, neft. Bunu mən deyirəm, Salmanov” .

 

 

***

 

 

1931-ci il iyulun 28-də  Azərbaycanın Şamxor rayonunun Morul kəndində anadan olmuşdu. 1947-ci ildə orta məktəbi, 1954-cü ildə isə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun geoloji kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdi. Onun diplom işinin mövzusu “Orta Ob neftçıxarma rayonunun perspektivləri” adlanırdı.

 

 

Bayaq dediyimiz kimi, Baybakova məktubu onu Kuzbasa aparıb çıxarmışdı. Bu regionda daş kömür çıxırdı. Sovet geoloqlarının hesablamalarına görə, burada böyük neft yataqları da olmalıydı. Elə Fərmanı da buna görə ora göndərmişdilər. Gənc kadr Kuzbasda bir il mühəndis-geoloq kimi çalışır. Az vaxtdan sonra onu əvvəlcə Kemerovo, sonradan isə No­vo­si­birsk vi­la­yət­lə­rin­də Plot­ni­kov və Qryaz­nensk “Neft­qaz­kəş­fiy­ya­t” idarəsinə rəis təyin etmişdilər.

 

 

“Mən 3 il bu vəzifələrdə işlədim. Və əmin oldum ki, Kuzbasda neft yoxdur. Bu region heç bir neft­li­lik-qaz po­ten­sia­lı­na malik deyil”. Bunu sonradan deyəcəkdi Fərman. Amma hələ ki Novosibirskdəydi.

 

 

Və hər şey də qəfil qərardan başladı. 1957-ci ilin avqustunda heç kimin icazəsi olmadan öz təşəbbüsü ilə geoloji qrupunu götürüb, indiki Surqut şəhəri ətrafına yollanır.

 

 

Necə deyərlər, bu özbaşınalıqdan sonra onun işi daha da böyüdü: onu partiya sıralarından çıxarmağa, geoloqların taxta evlərini söküb başqa vilayətə apardığına görə haqqında cinayət işi açmağa çalışdılar.

 

Doğrusu, heç Surqutda da onu gözləmirdilər. Amma o əmin idi ki, burada neft var. Onu vəzifədən uzaqlaşdırmaq, həbs etdirmək cəhdləri ara verməsə də, Fərman Salmanov qazmanı davam etdirdi. Ətrafındakı işçilər də onu dəstəkləyirdilər. Geri qaytarmağın mümkün olmadığını gördükdə isə əvvəlki tarixlə əmr verib, Salmanovun dəstəsinin Surquta göndərilməsini rəsmiləşdirirlər…

 

Hazırda Rusiyanın Tümen vilayətinin qubernatoru olan Vladimir Yakuşevin dediklərindən: “O, nəinki Rusiya, dünya səviyyəli bir şəxsdir, bir əfsanədir. O vaxt, Tü­menin mə­nim­sə­nil­mə­si, məs­kun­laş­dı­rıl­ma­sı za­ma­nı neft-qaz ya­taq­la­rı­nın kəş­fiy­ya­tı­nın apa­rıl­ma­sı ide­ya­sı­nın çox­lu əleyh­dar­la­rı var idi. Bu­na bax­ma­ya­raq, geo­loq 1957-ci il­də əm­ri ye­ri­nə ye­tir­mə­yə­rək, öz eks­pe­di­si­ya­sı­nı Sur­qu­ta apar­dı və neft ax­ta­rı­şı işi­ni da­vam et­dir­di. Me­gio­nun ya­xın­lı­ğın­da 1961-ci ilin mar­tın­da ilk qu­yu fon­tan vur­du, onun əleyh­dar­la­rı bu ha­di­sə­ni ano­ma­li­ya ki­mi qar­şı­la­dı­lar. La­kin Ust Ba­lık­da neft ya­ta­ğı ta­pı­lan­dan son­ra Si­bi­rin ye­ral­tı sər­vət­lə­ri­nin var­lı­ğı ba­rə­də mən­fi tə­səv­vür­lər da­ğıl­dı”.
 

 

SSRİ neft sənayesi naziri Lev Çurilov isə Tümendə neft tapılmasının əhəmiyyətini belə izah edirdi. “Salmanov Qaqarin kimi tarixə düşəcək şəxsiyyətdir. O, Sibir neftinin banisidir. Onun şücaətini Qaqarinin kosmosa uçuşu ilə müqayisə etmək olar”.

 

 

“Sib­nas” şir­kət­lər Qru­pu­nun pre­zi­den­ti Ana­to­li Bre­kunt­sev isə onun haqqında belə demişdi: “Po­pov öz vax­tın­da ra­dio­nu, Men­de­le­yev ele­ment­lə­rin döv­ri sis­te­mi­ni kəşf edən ki­mi, Sal­ma­nov da Qər­bi Si­bir ya­taq­la­rı­nı kəşf et­di”.

 

***

 

Amma bütün bunlara hələ çox vardı.  Hələ 1957-ci il avqustun 24-dür. Salmanov və 20 nəfərlik dəstəsi yerli gəmiçilik idarəsindən saxta sənədlə 7 barj icarəyə götürür. Barjlara qazma avadanlıqları, müxtəlif dəzgahlar, taxta evlər və çadırlar, qismən də ərzaq yükləyib, çay yuxarı üzməyə başlayırlar. Barjlar yola çıxan kimi, Salmanov qəti göstəriş verir: “Ratsiyaları söndürün. Kimsə hara gedəcəyimizi bilməməlidir”…

 

(Ardı var)  

+1

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning