Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Her ud bir şairdir… – Ud aleti

14/09/2016

20:04

14.09.2016 / 19:01 xeber –

Bu səsin hər bir telinə ayrı bir duyğu yüklənib. Sevgi, kədər, bəzən isə sevinc hissini aşılayan o tellər, sanki bütün duyğuları özündə birləşdirir. Bu səs əsrlərlə sehrliyini itirməyən, nəsihətlə dolu ud alətinin səsidir.  

 

Udun özünəməxsus, qüdrətli, nəsihətli səsini dahi Məhəmməd Füzuli “Yeddi cam” poemasında belə təsvir edir.

 

Bir gün yenə mən nəşəl bir bəzm düzəltdim,

Mən bu işi bir hikmət üçün bərqərar etdim.

Bir ud sədası bu zaman qalxdı həvayə,

Yandım, tütünüm çıxdı mənim övci-səmayə.

 

Nizami Gəncəvi isə “İsgəndərnamə” poemasında udu yad edərək belə yazır:

Odur göylərin yeddinci sirrini açan

Odur səkkizinci qəranə sultan

 

Udun səsi hər zaman bizə nəsihəti xatırladır. Sanki nurlu bir insan həyatının hər hansısa bir anında sənə nəsihət verir. Ud dost, sirdaş, bəzən isə insanı ölümdən xilas edən bir möcüzə kimi xatırlanır. Rəvayətlərə görə, Çingiz xanın nəvəsi Hülaki xan Bağdadı ələ keçirir və Xəlifəyə yaxın bütün insanları həbs etdirir, asdırır. Növbə çatır Səfiəddin Ürməviyə. Onu dar ağacından asmaq istəyəndə ustad deyir: “İcazə versəydiniz, sonuncu dəfə udda musiqi ifa edib, sonra ölərdim”. Ürməvi udda o qədər gözəl ifa edir ki, daşürəkli Hülaki xan onu əfv edir.

Buna bənzər hadisələrdən biri Əbdülqadir Marağalının da başına gəlib. Əmir Teymur tərəfindən edam hökmünə məhkum edilən Əbdülqadir Marağalı ölüm ayağında olarkən ud ifa edir və əfv olunur. Əmir Teymur özü də incəsənət vurğunu olub və Marağalının udda ifasını dinlədikdən sonra sənətkarın edamından vaz keçir. Ud aləti bizim alimlərimizi, sənətkarlarımızı da ölümdən xilas edib.  

 

Bir sıra çalğı alətləri var ki, onlar Şərq xalqlarının ruhuna uyğun yaradılıb. Bu cür alətlərdən biri də ud alətidir. Ud aləti mizrabla çalınan qədim simli-dartımlı musiqi alətidir. Dahi Əbdülqadir Marağalı XIII əsrdə yaşamış digər azərbaycanlı musiqişünas alim Səfiəddin Ürməvinin “Kitab əl-ədvar” risaləsini təhlil edərkən udun yaranması ilə bağlı olduqca maraqlı məqam ortaya çıxıb. Qeyd olunur ki, udu Adəm peyğəmbərin nəvəsi Qabilin oğlu Lamiş icad edib. XIII əsrdə yaşamış alim Mahmud Amuli udun bir adının da bərbəd olduğunu yazır. Əbdülqadir Marağalı risalələrində bərbət alətini udi-qədim, müasir ud alətini isə udi-kamil kimi qeyd edir.

 

Ümumiyyətlə, çalğı alətlərinin tarixi ilə bağlı arxeoloji, ədəbi, tarixi, linqvistik, etnoqrafik, miniatür mənbələr əsas götürülür. Daha çox tarixçi-jurnalist Fazil Həşimovun əsərlərində alətin türklərdən farslara və ərəblərə keçdiyi barədə bilgilər var. Tədqiqatçı-alim Aslan Məmmədov əsərlərində də eyni tezisi isbatlamağa çalışır. Amma köklü şəkildə udun məhz Azərbaycana məxsusluğu barədə geniş və ayrıca tədqiqat əsəri yoxdur. Etimoloji faktlarda da bu alətin Azərbaycana məxsus olduğu bildirilir. Oğuz türkcəsində ud sözü – bəxtli, şanslı, xoşbəxt anları yaşadan mənasını verir. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında da – qudsuz gəlin, udlu gəlin ifadələri var. O vaxtlar da udlu gəlin ifadəsi – xoşbəxt gəlin hesab olunurdu.

 

Ud 1974-cü ildən etibarən Xalq Çalğı Alətləri Orkestrində təmsil olunur. Zeynəb Xanlarovanın ansamblında təmsil olunan mərhum İbrahim Qasımov mahir ud ifaçısı olub. Müasir dövrdə Mircavad Cəfərov, Yasəf Eyvazov, Behbud Ağakişioğlu, Tacəddin Nuriyevin adı mahir ud ifaçıları arasında çəkilməlidir. Uzun müddət Suriyada yaşamış, eyni zamanda Suriya Konservatoriyasının professoru olan Əsgər Ələkbərovun adı da ud alətinin gözəl ifaçısı kimi qeyd edilir.

 

Ud aləti həm də Azərbaycan filmlərində istifadə olunub və insan yanğısı, kədəri bu alətin səsi ilə çatdırılıb. Udun böyüklüyü “Dəli Kür” filmində səslənən bayatıları daha da sehrləndirir.

 

Bu günə qədər udla bağlı ən qədim tapıntı Azərbaycan hesab olunur. Arxeoloq Aləm Nuriyev Bərdədə arxeoloji qazıntılar nəticəsində xeyriyyə tipli bir qab aşkarlayıb. Həmin qabın üzərində udun qədim variantının cizgiləri verilib. Arxeoloqlar bu qabın ən azı 5500 illik tarixi olduğunu bildirirlər. Bu qədimlikdə udla bağlı ikinci bir arxeoloji tapıntı yoxdur.

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Abbasqulu Nəcəfzadə deyir ki, dünyanın heç bir yerində udla bağlı bu qədər qədim ikinci arxeoloji tapıntı yoxdur: “Bu da bizə deməyə əsas verir ki, bu alət bizə digər milli alətlərimiz kimi daha doğma, daha qədimdir. Yəni ana südü kimi bizim öz qədim alətimizdir. Bəziləri ud alətini gəlmə alət kimi göstərirlər. Amma faktlar onu göstərir ki bu alət Azərbaycana məxsusdur. Düzdür, ud aləti ümumşərq xalqlarının beyninin məhsuludur”.

 

İlk dəfə fundamental şəkildə udun şərhini oğuzların uzluq tayfasından olan XI əsrin sonu X əsrin əvvəllərində yaşamış Əbu Nəsr Fərabi verib. Səfiəddin Ürməvi, Əbdülqadir Marağalı, Həbib Udi də dövrünün gözəl ud ifaçıları olub. Həbib Udiyə gözəl ud ifaçısı olduğu üçün Ud təxəllüsü verilib. XVI əsrdə yaşamış tarixçi İsgəndər Münşi də əsərlərində dövrünün tanınmış musiqiçiləri, bəstəkarları, ifaçılarının adını qeyd edir. Tanınmış bəstəkar Fikrət Əmirovun atası Məşədi Cəmil Əmirov da dövrünün gözəl ud çalanı olub.

 

A. Nəcəfzadə deyir ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ud tədris olunmasa da, bu alət tamamilə unudulmayıb: “Ud alətini Məşədi Cəmildən sonra böyük auditoriyaya ilk dəfə Əhsən Dadaşov təqdim edib. Əhsən Dadaşovun ifası udu bizə daha da sevdirdi”. Abbasqulu Nəcəfzadə bu mükəmməl alətin tədrisini mütləq hesab edir.

Klassik şairlər şeirlərində hansısa alətləri vəsf etmələri ilə bir növ həmin alətlərin poetik arxivini yaratmış olurlar. Elə bir klassik şair yoxdur ki, onun şeirində udun adına rast gəlinməsin. Abbasqulu Nəcəfzadə deyir ki, vəsf olunan hər bir alət haqqında yetəri bilgi toplandıqdan sonra onun adı çəkilib. Mütəxəssis bildirir ki, bu gün hansısa alət bərpa edildikdə bu proses klassik şairlərimizin verdiyi bilgilər əsasında həyata keçirilir.

 

Udun səsinin sehrinə bir dəfə düşmək kifayətdir ki, o əbədi olaraq insanın sevimli dostuna çevrilsin. Dövrümüzdə udun mahir ifaçılarından Yasəf Eyvazovun ilk dəfə müraciət etdiyi musiqi aləti tar olub. Bir müddət tar təhsili aldıqdan sonra ud ifası eşidib və o gündən bu səsin axtarışına çıxıb. İfaçı nəql edir ki, bu səs elə həmin gündən onu özünə valeh edib. Bir müddət axtarışdan sonra Yasəf Eyvazov yerli televiziya kanallarının birində mərhum Əhsən Dadaşovun udda ifasını görüb. Ud aləti üzrə 6 il Əhsən Dadaşovdan dərs alan Yasəf Eyvazov, bu illər ərzində uda o qədər sadiq olub ki, bundan sonra tarı bir dəfə də olsun əlinə almayıb: “Ud aləti tək mənim deyil, bütün musiqi aləmi, Şərq dünyası üçün böyük bir alətdir. Ud alətinə Şərqin royalı, fortepianosu deyirlər”.

Yasəf Eyvazov udu uşaqlıqdan sevdiyini bildirib və əlavə edib ki, istər-istəməz udun səsini eşidəndə keçmiş xatırlanır. Yasəf Eyvazov deyir ki, udsuz Şərq musiqi aləmini təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Ud alətində ifa etmək üçün mütləq bu aləti duymaq gərəkdir. Ud səsi insanı çox həssas və kövrək edir: “Əsas udun öz ifa xarakterini bilmək və duymaq lazımdır. Ud deyərdim ki, tar, saz və ya başqa alət deyil. Bunun kökü də başqadır, səsi də. Hər bir alətin ifa zamanı öz xarakterini vermək lazımdır”.

 

Ud insanı Tanrıya yaxınlaşdıran, daxilində kövrəklik yaradan bir musiqi alətidir. Ud və ney alətinin səsindəki qeyri-adilik çox zaman xatirələrlə dolu olan göz yaşı ilə müşayiət olunur, dinlənilir. Bu səs həm də mənən insanı rahatlaşdırır, sakitləşdirir. Rəvayətə görə, zamanının xanlarından biri atını o dərəcədə sevirmiş ki, onun ölüm xəbərini gətirəcək şəxsin edam olunacağını bəyan edir. Uzun müddətdən sonra xanın atı ölür və bu xəbəri sarayda xana kimin çatdıracağı müzakirə edilir. Sarayda ud ifa edən musiqiçi bu xəbəri onun çatdıracağını deyir, baxmayaraq ki, onu bu xəbərdən sonra ölüm gözləyir. Bütün məclis yığılır bir masa arxasında, musiqiçi başlayır xanın qarşısında ud ifa etməyə. Udu ifa edə-edə zəhmli xan kövrəlir və musiqiçiyə müraciət edib deyir: “Elə ifa edirsən ki, elə bil atım ölüb”. Atının ölməsini ona udun kövrək səsi çatdırır və atının ölümünü xan özü hiss edir. Ud bu dəfə də insan həyatını xilas edir.

 

Udun tədrisi ilə fərdi məşğul olan Yasəf Eyvazov nəql edir ki, ud səsi tək Şərq insanını deyil, həm də qeyri-millətləri özünə cəlb edib.: “Tələbələrim çox olub və var. Hətta onların arasında bir fransız da var. O vaxtı ilə akustik gitara ilə məşğul olub, sonra udun səsini eşidib. Məni özü axtarıb tapdı, burada da vəzifə sahibi idi. Neçə ay ərzində o udda ifa etməyi öyrəndi və gözəl ifa edirdi. “Cahargah” muğamını bütün detallara kimi ustalıqla ifa edirdi. Aləti o dərəcədə sevirdi ki, inanmırdı ki ud da ifa etməyi öyrənib”.

 

“İfa elədiyim hər bir alət övladım qədər əzizdir” deyə illərlə Azərbaycan musiqisinə layiqli xidmət edən Behbud Ağakişioğlu, udun səsinin sehrli olduğunu deyir: “Mənim üçün udun səsi ilahi bir səsdir. Sanki ürəyin səsi, ürəyin döyüntüsü, nurani bir şəxsin nəsihət etməyi var. Ud alətinə alətlərin şahı desək yanılmarıq”.

 

Ud alətini uzun illərdir özünə sirdaş seçən ustad deyir ki, udun bir alət kimi əvəzsiz olduğu hər zaman sübut olunub. Ud səsi insandakı yorğunluğu belə dəf edir. Ud həm də xəyalların dostudur, istər-istəməz xəyal dünyasına qərq edir dinləyəni… Sanki insan duyğuları, düşüncələri bu tellərdə izhar olunur. Behbud Ağakişioğlu udun çox qeyri-adi, unikal səsə malik olduğunu deyir: “Tarı, sazı ifa edirsən, onlarda cingiltililik daha çoxdur. Amma udda bəm səslənir. O biri simli alətlərdə pərdə var, amma bu alətin qolunda məhdudiyyət yoxdur. Və bu aləti çox rahat ifa edə bilirsən”. Behbud Ağakişioğlu dövrümüzdə həm də mahir gitara ifaçısı kimi tanınır və sevilir. Musiqiçi deyir ki, gitaranın gəlmə alət olduğu hətta ifa zamanı belə bilinir, amma udun doğmalığı əllərdə və ifada özünü göstərir. Ud alətində ifa etmək üçün musiqiçidə səs duyumu olmalıdır: “Bu alətdə pərdə olmadığı üçün musiqiçidən böyük bir ustalıq tələb olunur. Səsi tapıb ifa etmək, pərdələrdə xarici barmağın olmaması üçün musiqiçinin alətə bağlı olmasından asılıdır. Yad səs udda çox tez hiss olunur”.

 

Qədim udun dörd simi od, su, torpaq və hava ilə müqayisə edilib. Qədim ud əsrlər boyu quruluş və forma etibarı ilə islah edilib, dövrümüzə qədər təkmil bir alət kimi gəlib çatıb. Ud çanağı sağ dizin üzərinə qoyularaq ifa edilir. İpək sap, bağırsaq və xüsusi kaprondan hazırlanmış simlər bir-birinə kvarta münasibətində köklənir.

 

Ud armudvari çanaqdan, qol və aşıqlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə bir neçə hissədən, əsasən səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Müasir ud aləti 11 simdən ibarətdir. 5 mm qalınlığında olan bu taxta hissələr xüsusi qəliblərdə istiyə verilərək lazımi ölçüdə əyilir və hissə-hissə yığılır. Çanağın üzü 5 mm qalınlığında şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklər örtülür. Ümumi uzunluğu 850 mm olan udun çanağının eni 350 mm, uzunluğu 480 mm, hündürlüyü 200 mm olur.

 

Udda hər bir ifa mükəmməl alınır. Hətta cazla sintezi belə qəbul edir ud və tellərini istənilən musiqiyə açır. Bu isə alətin aliliyindən xəbər verir. Tanınmış ud ifaçısı Tacəddin Nuriyevin ifasında dünya musiqisindən Denikonun “Mart yallısı”nda olduğu kimi, ud istənilən musiqidə gözəl və həlim səslənir.  Ud hər dildə danışır dinləyəni ilə. Udun dili tükənməzdir. 

 

Tacəddin Nuriyev hazırda udda Montinin “Czardas” əsərini hazırladığını da nəzərə çatdırıb: “Bu mahnı skripkada ifa olunub. Amma udda ifa etmək çətindir”. İfaçı bildirib ki, ud aləti milli musiqini daha çox sevir və daha rahat ifa edilir. Azərbaycan Xalq Çalğı Alətlərində ilk dəfə təmsil olunan ud ifaçısı Tacəddin Nuriyev olub: “Elə insanlar var ki, udun üzünü belə görməyiblər, amma udun səsinə, musiqi tembrinə valeh olurlar”.

 

Ud bəm və həzin səsi ilə insan qəlbini bütünlüklə fəth edir. Doğmadır, uludur ud səsi. Həyatın bütün anlarında ud yaxın sirdaş, ürəklərin daimi qonağıdır. Yetər ki, ud səsinə ehtiyac olsun, ud hər zaman köməyə yetişir. Hətta ölüm cəzası verilən dostunun belə xilaskarıdır ud. Ud səsi…

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning