Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
09/09/2015

VATİKAN GİZLİNLƏRİ: “Kitabi-Dedem Qorqud”un başına neler gelib? – II YAZI

VATİKAN GİZLİNLƏRİ: “Kitabi-Dədəm Qorqud”un başına nələr gəlib? – II YAZI


09.09.2015 / 13:38 xeber –

Türk tarixinin “Soy kitabı”nın orijinalı hələ də dünyadan gizlədilir

“Türkün Qızıl kitabı”, “Qırmızı kitab”… Bu adları son zamanlar daha tez-tez eşidirik.  Əslində, bu adlar altında nəzərdə tutulan kitabın adının “Soy kitabı” olduğu qeyd edilir. Kitabla bağlı bir söz var: "Hökumətlər müvəqqəti, dövlət qalıcıdır…yeni hökmran taxtında oturanda, siyirtməsində Qırmızı Örtülü bir kitab olar, dövləti ona görə idarə edir. Kitabda qədim zamanlardan bu günə qədər Türk dünyasının strategiyası, qədim nəsillər, onların davamçıları, uzaq gələcəyə hesablanmış strategiyalar və sairə var. Çoxlarına bəlli olmasa da Azərbaycanın və yaxın türk coğrafiyasının özündə əks etdirən kitablardan biri “Kitabi-Dədəm Qorqud” dastanıdır. Dastanda Azərbaycanın tarixi coğrafiyası, oğuz-qıpçaq kökü, əski xaqan və şah idarə üsulundan ibarət qədim türk döv­lət qu­ruculuğu əks etdirilir, ordu quruluşu və hərbi-döyüş sis­te­mi, sər­həd qoruyuculuq institutu haqqında bilgi verilir, ailə-əx­laq-tərbiyə mənzərəsi canlandırılır, ölkənin demoqrafik vəziyyəti ilə bağlı dövlət qayğısından danışılır, dövlətin insan şəxsiyyətini qiymətləndirməsindən söz açılır, dilimizin bugünkü əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşu ilə tarixin çox dərin­liyinə getdiyi təsdiqlənir və çoxsaylı məlumatları özündə əks etdirir. Lakin bu gün bu kitabın orijinal nüsxəsi dünya arxivlərində, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

 

İlk olaraq Almaniyanın məşhur Drezden ki­tab­xanasında qeydə alan “Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi oğu­­zan” barədə. Drezden Kral kitabxanasında əlyazmanı 1802-ci ildə tədqiq edib ictimaiyyətə təqdim edən H.O.Fleyşer yazır: “152 yarpaqlıq türkcə məcmuə, …nəsih yazılı, əski Doğu türkcəsi və ya Oğuz şivəsi ilə yazılmış Kitabi-Dədə Qorquddur. İç Oğuz və Daş Oğuz qəbilələrinin Məhəmməd dövründəki macəralarının hekayətləridir. Kitabın adı bütün hekayələrdə Qorqud adında birinin böyük rolu olmasından irəli gəlməkdədir. Qorqudun dindar, ağıllı və oğuz qəbilələri mənsubları arasında böyük etibar sahibi olduğu rəvayət edilir”. (В.В. Бартольд. Китаби-Коркуд (рукопись). Архив АН СССР, ф. 62, ор. 1, № 183.)

 

Qeyd edək ki, bu kitab Drezden kitabxanasının XVI əsr əlyazmaları arasında hifz edilir.

 

Əsas bizi maraqlandıran isə Vatikan nüsxəsidir. Azərbaycanın soy kitabı sayılan “Kitabi-Dədəm Qorqud” dastanı ora necə gedib çıxıb?

 

Maraqlıdır ki, Drezdendə saxlanılan nüsxə ilə Vatikanda saxlanılan nüsxə xarici görünüş baxımından bir-birindən çox fərqlidir. Drezden əlyazması tipik olaraq salnaməçilərin yazdıqları formatda, Vatikan əlyazması isə daha çox dəftərxana xətt üslubu və tərtibatı formatındadır. Eyni zamanda, yazılış dilində də çoxsaylı fərqlər var.

 

Drezden nüsxəsinin dil və üslubunun Azərbaycan, Vatikan nüsxəsinin isə Anadolu türkcəsinə uyğunluğu da məhz bu faktla bağlıdır. Vatikan nüsxə variantına müraciət olunmuş və buraxıldığı güman edilən söz, söz birləşməsi və ya cümlələr < > işarəsi daxilində verilmişdir. Eyni zamanda, son nüsxə katibinin üzdən köçürmə prosesində yol verdiyi səhvlərin nəticəsi olaraq yanlış getmiş bəzi məqamlar [ ] işarəsi içərisində göstərilmişdir.

 

Eyni zamanda, Drezden və Vatikan nüsxələrində ərəb və fars sözlərinin yazılışı mənbə dillərdəki imla normalarına uyğundur. Türk sözlərinin yazılışında isə spesifik məqamlar vardır; bir sıra sözlərdə sait və samitlərin qrafemoloji ifadəsi bəzi hərflərin sinkretizmini, həmçinin nəsx xəttindən nəstəliqə (XVI əsr) keçid mərhələsini təmsil edir.

 

İtalyan şərqşünası Ettore Rossi Vatikan kitabxanasında ikinci əlyazmanı tapan şəxsdir.  Vatikan nüsxəsi bir müqəddimə və 6 boydan ibarətdir. “Hekayət-i Oğuzname-i Qazan bəg və qeyri” adlanan Vatikan nüsxəsi 98 səhifədən ibarətdir. Birinci 12, ikinci 6 boydur. Qazan bəy ilə birbaşa əlaqəli olan boyları əhatə edir. 1952-ci ildə E.Rossi Vatikan kitabxanasında əsərin yeni bir nüsxəsini tapıb italyanca tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmişdi. O, bu işdə Aybək Əd-Qəvadarinin “Dürərüt-tican” əsərindən də istifadə etmişdir. (Ettore Rossi. İl «Kitabi-Dede Korkut», Roccinti epico-cavallerechi dei Turchi Oguz. Tradotti e annotati con «Facsimile» del Ms.Vat.Turco, 102. – Citta del Vaticano, 1952. – 364 s.)

 

Vatikan nüsxəsi, Vatikan gizli arxivinin Türkcə qismində 102 nömrəli arxivdə qeydiyyatdadır. Bu nüsxənin ilk səhifəsi başqa bir risalə ilə bərabər başlayır. Bu cildin 2-58 səhifələri arasında olan ilk Kitabı "Hikayət-i lətifə əcaib və mahcube zərifə" adlı əsərdir. Dədə Qorqud nüsxəsi isə bundan sonra başlayır və 58-106-cı səhifələri əhatə edir.

 

Vatikan nüsxəsində “Hekayəti-Oğuznameyi-Qazan bəg və ğeyri” adlı nüsxədə Qazan xan boyların hamısı barədə məlumat yoxdur. (Zahidoğlu V. “Kitabi-Dədə Qorqud”un Vatikan nüsxəsi “çox qüsurlu bir nüsxə”dirmi? Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, X cild, Bakı, 2001, s.143-162.)

 

“Vatikan əlyazmasında Qorqud ata yalnız bir dəfə Müqəddimədə rast gəlinir, mətndə, görünür adət edilmədiyindən “ata” sözü artıq işlənmir. Əvəzində 29 dəfə Dədə Qorqud, 21 dəfə Dədəm Qorqud, 18 dəfə yalnız Dədə və bir dəfə Dədə Sultan adı çəkilir”. (Айдосов А. Бессмертное наследие Коркут-Аты (к 1300-летию "Книги моего деда Коркута") //Мысль. – 2000. – № 2. – С. 68-70)

 

Vatikan nüsxəsində maraqlı bir məqam, Dədə Qorqudun adının dəfələrlə “Qorqurt” kimi yazılmasıdır. “Qorqurt” isə qoruyucu qurd anlamına gəlir. (Ettore Rossi. Un nuovo manasscritto del “Kitabi-Dede Korkut” // «Rivista Degli studi orientalı». – Roma. – 1950. – № 25. s.34-43)

 

Bu gün Vatikanda saxlanılan nüsxələrin orijinal olub-olmaması barədə elm dünyasında ikili fikir mövcuddur. Bu günə qədər Drezden nüsxəsi daha çox araşdırılmış, Vatikan nüsxəsi isə köməkçi bir mənbə kimi qiymətləndirilmişdir. Vatikan nüsxəsi haqqında Dədə Qorqud üzərində araşdırma aparan elm adamları iki fikir irəli sürürlər:

 

1. Vatikan nüsxəsi kimlərinsə bu dastanlara ya əlavəsidir, ya da orijinaldan köçürülən zaman qəsdli təhriflər edilib.

 

2. Vatikan nüsxəsi Türk dillərində mövcud olmayan ifadələri özündə əks etdirir.

 

Bu fikri irəli sürən alimlər Vatikan nüsxəsində qədim Oğuz abidələri üçün xarakterik olmayan hərəkət və hadisələrin burada yer almasını əsas göstərirlər.

 

Vatikan nüsxəsi Drezden nüsxəsinə nisbətən qüsurlu nüsxədir. Hərəkələr çox yanlış bir şəkildə qoyulmuş, xüsusi adlar belə bir neçə şəkildə yazılmışdır.

 

Son olaraq qeyd edək ki, Vatikanda və Drezdendə tədqiq olunan əsərlərin orijinal olması da şübhə altındadır. Hər iki arxivdə aşkar olunan nüsxələrin içəriləri fərqli olsa da, müqəddimələri eynidir. İki fərqli məzmunun müqəddiməsi necə eyni ola bilər? Görünür,  hər 2 nüsxə daha qədim naməlum bir nüsxədən köçürülüb. Bu naməlum nüsxə Vatikanda, yaxud hər hansı bir arxivdədirsə, tapılması çox mühümdür.

 

Bir tarixi faktı nəzərinə çatdıraq. Azərbaycanlı mühacirlərin Almaniyanın paytaxtı Berlində çıxartdıqları “Açıq Söz” jurnalının 1936-cı il tarixli III sayında Bakıda çıxan “Bakinskiy Raboçiy “qəzetinin 4 avqust 1936-cı il tarixli sayında gedən yazı dərc edilib. (Həmin yazı qəzetin bütün nüsxələri ilə səhəri gün tamamilə yox edilir). Yazıda qeyd edilir ki, Bəkir Çobanzadə Leninqrad Şərqşünaslıq İnstitutunun arxivində “Dədə Qorqud”un on üç boyunu tapıb. Sonradan bu hekayənin Azərbaycanda dərc olunduğuna dair şifahi xəbərlər də gəlmişdir. Azərbaycanda isə 1939-cu ildə akademik H.Araslı tərəfindən nəşr olunan kitabda bu boy olmayıb. 1951-ci ildə "Kitabi-Dədə Qorqud" Azərbaycanda və Türkmənistanda qadağan edilərək, oxunması yasaqlanmışdı. Kitab Azərbaycanda 1957-ci, Türkmənistanda 1980-ci ildə bəraət qazandı. Lakin on üçüncü boy ortaya çıxmadı…

 

Zaur Əliyev

Siyasi elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu

 

mənbə :
lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2019. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti