Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
29/07/2016

Sibire gizli qaçış, Xruşşova 7 teleqram, “ratsiyaları söndürün”… – Şemkirli “Qaqarin”in tarixçesi

Sibirə gizli qaçış, Xruşşova 7 teleqram, “ratsiyaları söndürün”... – Şəmkirli “Qaqarin”in tarixçəsi

29.07.2016 / 16:17 xeber –

 

“Mən 8-ci si­nif­də oxu­yan­da SSRİ-nin neft sə­na­ye­si na­zi­ri Ni­ko­lay Bay­ba­kov Şamxora (indiki Şəmkir – red.) gəl­miş­di. O, SSRİ Ali Sovetinə deputatlığa namizəd idi. Rus­ca yaşıd­la­rım­dan bir qə­dər yax­şı da­nış­dı­ğım­dan, ali qo­na­ğa mək­tə­bi­miz ba­rə­də mə­lu­mat ver­mək mə­nə hə­va­lə edil­miş­di. Mən nazirə əvvəlcədən hazırlanmış mətnlə məktəbimiz barədə danışmaqdan savayı, bir kənd uşağı kimi özümü narahat edən problemlərdən də bəhs etdim. Dedim ki, əziz  Nikolay Konstantinoviç! Mən sizə deputatlığa namizəd kimi iki məsələdən ötrü müraciət edirəm: məktəb yolunun asfaltlanması və işıq çəkilməsi üçün xahiş edirəm. Evdə biz təmiz paltar geyirik, məktəbə çatanda isə üst-başımız palçığa bulaşır. Yola asfalt döşənməlidir, amma buna pul ayırmırlar. Axşam saat beşdən sonra qaranlıq düşür, məktəbdə isə işıq yoxdur. Mən bilmirəm, biz nə vaxt oxumalıyıq? Bir də onu demək istəyirəm ki, mən də neftçi olacağam. Sizi əmin edirəm ki, məktəbi bitirdikdən sonra neft institutuna daxil olacağam. Bu gö­rüş mə­nim ta­le­yim­də həl­le­di­ci rol oy­na­dı. İns­ti­tu­tu bi­tir­dik­dən son­ra tə­yi­na­tı­mı Ba­kı­ya ver­di­lər. Mən Bay­ba­ko­va mək­tub ya­za­raq, on­dan Si­bi­rə kö­çü­rül­mə­yi­mi xa­hiş et­dim. Amma mən deyən kimi olmadı. Məni Moskvaya çağırıb, Kuzbasa göndərdilər. Heç yolpulumu belə vermədilər”.

 

Bəs niyə Sibirə axı? Doğma Bakını qoyub ucu-bucağı bilinməyən Sibirə nə çəkirdi onu? Əslində bu, təsadüfi bir istək deyildi. Babası danışmışdı ona Sibirdən. Babası Süleyman. O Süleyman ki, çar hökumətinə vergi verməkdən boyun qaçırmışdı. Bir dəfə isə  Moruldakı mollanın üstünə it buraxmışdı. Cəzası ağır olmuşdu. Məhkəmə onu Sibirə sürgün etmişdi. Düz 20 il müddətinə. Amma rus-yapon müharibəsi başlayanda Sibirdəki katorqadan cəbhəyə göndərmişdilər. Müharibədə böyük qəhrəmanlıq göstərmişdi. Əvəzində cəzasını sona kimi çəkməmişdi, necə deyərlər, çar 2-ci Nikolay tərəfindən əfvə düşmüşdü. Həmin ərəfədə sibirli qız Olqa İosifovna ilə evlənmişdi. Onu da götürüb  vətəninə qayıtmışdı. Atası bu rus qızını gəlin kimi qəbul etmək istəmirmiş. Əlacı kəsilən Süleyman qızın adını dəyişir, Olqa islamı qəbul edib, olur Firuzə. Sonra oğul-uşaq, nəvə-nəticə yiyələri olurlar. Həm babası, həm də nənəsi Firuzə Sibirdən o qədər danışmışdı ki, görmədiyi yerlərə belə vurulmuşdu, balaca Fərman…

 

 

Hə, yəqin bildiniz söhbət kimdən gedir. O adamdan ki, günü bu gün Rusiya kimi dövlət iqtisadiyyatının ayaqda qalmasına görə bu şəxsə borcludur. O adamdan ki, SSRİ-nin qan-qan deyən vaxtında partiya-filan, bir sözlə heç nəyi nəzərə almayıb, Moskvadan belə cavab gözləmədən Sibirə yollanmışdı. Bu özbaşınalığa görə, hətta onu həbs və güllələnmə belə gözləyirdi. Amma dediyindən əl çəkməmişdi. Və nəhayət, istəyinə çatmışdı. 1961-ci il martın 21-də, Novruz bayramı günü Megion kəndi yaxınlığında qazdığı ilk quyu fontan vurmuşdu. Moskvada isə buna inanmamışdılar.

 

Amma paytaxta israrla teleqram göndərməkdə davam etmişdi. Bir gündə 7 teleqram. Vur-tut 3 sözdən ibarət teleqram: “Mən qalib gəldim”.

 

Moskvada, Kremldə isə sovet lideri Xruşşovun başını yeyirdilər az qala. “Bu, təbii  anomaliyadır. Yalandır. Avantüradır. Sibirdə neft yoxdur, ola da bilməz”. 4 gün sonra Ust-Balık rayonundakı ikinci quyudan da neft fontan vuranda isə Salmanov şəxsən Xruşşovun özünə radioqram göndərir: “Nikita Sergeyeviç, mən neft tapmışam. Başa düşürsüz, neft. Bunu mən deyirəm, Salmanov” .

 

 

***

 

 

1931-ci il iyulun 28-də  Azərbaycanın Şamxor rayonunun Morul kəndində anadan olmuşdu. 1947-ci ildə orta məktəbi, 1954-cü ildə isə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun geoloji kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdi. Onun diplom işinin mövzusu “Orta Ob neftçıxarma rayonunun perspektivləri” adlanırdı.

 

 

Bayaq dediyimiz kimi, Baybakova məktubu onu Kuzbasa aparıb çıxarmışdı. Bu regionda daş kömür çıxırdı. Sovet geoloqlarının hesablamalarına görə, burada böyük neft yataqları da olmalıydı. Elə Fərmanı da buna görə ora göndərmişdilər. Gənc kadr Kuzbasda bir il mühəndis-geoloq kimi çalışır. Az vaxtdan sonra onu əvvəlcə Kemerovo, sonradan isə No­vo­si­birsk vi­la­yət­lə­rin­də Plot­ni­kov və Qryaz­nensk “Neft­qaz­kəş­fiy­ya­t” idarəsinə rəis təyin etmişdilər.

 

 

“Mən 3 il bu vəzifələrdə işlədim. Və əmin oldum ki, Kuzbasda neft yoxdur. Bu region heç bir neft­li­lik-qaz po­ten­sia­lı­na malik deyil”. Bunu sonradan deyəcəkdi Fərman. Amma hələ ki Novosibirskdəydi.

 

 

Və hər şey də qəfil qərardan başladı. 1957-ci ilin avqustunda heç kimin icazəsi olmadan öz təşəbbüsü ilə geoloji qrupunu götürüb, indiki Surqut şəhəri ətrafına yollanır.

 

 

Necə deyərlər, bu özbaşınalıqdan sonra onun işi daha da böyüdü: onu partiya sıralarından çıxarmağa, geoloqların taxta evlərini söküb başqa vilayətə apardığına görə haqqında cinayət işi açmağa çalışdılar.

 

Doğrusu, heç Surqutda da onu gözləmirdilər. Amma o əmin idi ki, burada neft var. Onu vəzifədən uzaqlaşdırmaq, həbs etdirmək cəhdləri ara verməsə də, Fərman Salmanov qazmanı davam etdirdi. Ətrafındakı işçilər də onu dəstəkləyirdilər. Geri qaytarmağın mümkün olmadığını gördükdə isə əvvəlki tarixlə əmr verib, Salmanovun dəstəsinin Surquta göndərilməsini rəsmiləşdirirlər…

 

Hazırda Rusiyanın Tümen vilayətinin qubernatoru olan Vladimir Yakuşevin dediklərindən: “O, nəinki Rusiya, dünya səviyyəli bir şəxsdir, bir əfsanədir. O vaxt, Tü­menin mə­nim­sə­nil­mə­si, məs­kun­laş­dı­rıl­ma­sı za­ma­nı neft-qaz ya­taq­la­rı­nın kəş­fiy­ya­tı­nın apa­rıl­ma­sı ide­ya­sı­nın çox­lu əleyh­dar­la­rı var idi. Bu­na bax­ma­ya­raq, geo­loq 1957-ci il­də əm­ri ye­ri­nə ye­tir­mə­yə­rək, öz eks­pe­di­si­ya­sı­nı Sur­qu­ta apar­dı və neft ax­ta­rı­şı işi­ni da­vam et­dir­di. Me­gio­nun ya­xın­lı­ğın­da 1961-ci ilin mar­tın­da ilk qu­yu fon­tan vur­du, onun əleyh­dar­la­rı bu ha­di­sə­ni ano­ma­li­ya ki­mi qar­şı­la­dı­lar. La­kin Ust Ba­lık­da neft ya­ta­ğı ta­pı­lan­dan son­ra Si­bi­rin ye­ral­tı sər­vət­lə­ri­nin var­lı­ğı ba­rə­də mən­fi tə­səv­vür­lər da­ğıl­dı”.
 

 

SSRİ neft sənayesi naziri Lev Çurilov isə Tümendə neft tapılmasının əhəmiyyətini belə izah edirdi. “Salmanov Qaqarin kimi tarixə düşəcək şəxsiyyətdir. O, Sibir neftinin banisidir. Onun şücaətini Qaqarinin kosmosa uçuşu ilə müqayisə etmək olar”.

 

 

“Sib­nas” şir­kət­lər Qru­pu­nun pre­zi­den­ti Ana­to­li Bre­kunt­sev isə onun haqqında belə demişdi: “Po­pov öz vax­tın­da ra­dio­nu, Men­de­le­yev ele­ment­lə­rin döv­ri sis­te­mi­ni kəşf edən ki­mi, Sal­ma­nov da Qər­bi Si­bir ya­taq­la­rı­nı kəşf et­di”.

 

***

 

Amma bütün bunlara hələ çox vardı.  Hələ 1957-ci il avqustun 24-dür. Salmanov və 20 nəfərlik dəstəsi yerli gəmiçilik idarəsindən saxta sənədlə 7 barj icarəyə götürür. Barjlara qazma avadanlıqları, müxtəlif dəzgahlar, taxta evlər və çadırlar, qismən də ərzaq yükləyib, çay yuxarı üzməyə başlayırlar. Barjlar yola çıxan kimi, Salmanov qəti göstəriş verir: “Ratsiyaları söndürün. Kimsə hara gedəcəyimizi bilməməlidir”…

 

(Ardı var)  

+1

mənbə :
lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2020. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti